Max Lucado / Макс Лукадо"When you are in the final days of your life what will you want? Will you hug that collage degree in the walnut frame? Will you ask to be carried to the garage so you can sit in your car? Will you find comfort in rereading your financial statement? Of course not. What matter then will be people. If relationships will matter most then, shouldn't they matter most now?"

"Когато последните дни на живота ти настъпят кое ще искаш най-много? Ще прегърнеш ли университетската си диплома, поставена в рамка от орехово дърво? Ще помолиш ли да те занесат в гаража, за да седнеш в колата си? Ще намериш ли утеха в препрочитането на финансовото ти положение? Разбира се, че не. Това, което ще има най-голямо значение тогава ще са хората. А ако взаймоотношенията с хората ще имат най-голямо значение тогава, не трябва да имат най-голямо значение и сега?"

Eustache Deschamps / Естош Дешан"Friends are relatives you make for yourself."

"Приятелите са хора, които правиш свои роднини."

Carlos Castaneda / Карлос Кастанеда"Act as you are in a dream. Act boldly and do not find excuses."

"Постъпвай като в сън. Действай смело и не търси оправдания."

 "Once doubts are banished, everything is possible."

"Щом веднъж съмненията са прогонени, тогава всичко става възможно."

"Knowledge and speech are two separate things."

"Познанието и словото са две отделни неща."

"Warriors are not capable of empathy because they do not feel sorry for themselves."

"Воините не са способни на съчувствие, защото те не изпитват съжаление към самите себе си."

Paul Tillich / Паул Тилих

"Language has created the word "loneliness" to express the pain of being alone. And it has created the word "solitude" to express the glory of being alone."

"Езикът е създал думата "самота", за да изрази болката от самотата. И е създал думата "усамотение", за да изрази великолепието на това да бъдеш сам."

John F. Kennedy / Джон Ф. Кенеди


"Leadership and learning are indispensable from one another."
"Лидерството и ученето са от съществено значение едно за друго."
"Change is the law of life and those who look only to the past or present are certain to miss the future."
"Промяната е законът на живота, и тези, които гледат само към миналото или настоящето, със сигурност ще изпуснат бъдещето."
"As we express our gratitude, we must never forget that the highest appreciation is not to utter words but to live by them."

"Изразявайки нашата благодарност, ние никога не трябва да забравяме това, че най-високото признание не е изричането на думи, а живота в съзвучие с тях."

"Do not ask what your country can do for you; ask what you can do for your country."
"Не питай какво страната ти може да направи за теб. Попитай ти какво можеш да направиш за страната си."
"Nothing compares to the simple pleasure of a bike ride."
"Нищо не може да се сравни с простото удоволствие от карането на колело."
"Leadership and learning are indispensable to each other."

"Лидерството и ученето са необходими едно на друго." 

"The problems of the world cannot possibly be solved by skeptics or cynics whose horizons are limited by the obvious realities. We need men who can dream of things that never were." 

"Проблемите на света не могат да бъдат разрешени от скептици или циници, чиито хоризонти са ограничени от очевидни реалности. Имаме нужда от мечтатели, които да мечтаят за невиждани неща."

"Too often we enjoy the comfort of opinion without the discomfort of thought."

"Твърде често се наслаждаваме на комфорта от чуждото мнение, без дискомфорта от мисълта."

"Tolerance implies no lack of commitment to one's own beliefs. Rather it condemns the oppression or persecution of others."

"Толерантност не предполага липсата на ангажираност към собствените убеждения. Тя по-скоро осъжда потисничество и преследването на другите."

“The rights of every man are diminished when the rights of one man are threatened.”

"Правата на всеки човек биват намалявани, в случаите когато правата на някой биват застрашени."

"Let us accept our own responsibility for the future."

"Нека приемем собствената ни отговорност за бъдещето."

"A man may die, nations may rise and fall, but an idea lives on. Ideas have endurance without death."

"Човек може да умре, нациите могат да възникнат и да изчезнат, но идеята продължава да живее. Идеите имат издръжливост без смърт."

Barbara Delinsky / Барбара Делински

 
 
"Real intelligence is like a river; the deeper it is, the less noise it makes. "

"Истинската интелигентност е като реката, колкото по-дълбока е тя, толкова по-малко шум прави."

Orson Welles / Орсън Уелс"We're born alone, we live alone, we die alone. Only through our love and friendship can we create the illusion for the moment that we're not alone."

"Родени сме сами, живеем сами, умираме сами. Единствено чрез любовта и приятелството можем да си създадем моментната илюзия, че не сме сами."

Edgar Allan Poe / Едгар Алън По

 
 
"There is full security only in dreams."
"Пълна сигурност има само в мечтите."
"Those who dream by day are cognizant of many things which escape those who dream only by night."
"Тези, които сънуват през деня осъзнават много от нещата, които се изплъзват на тези, които сънуват през нощта."
"I became insane, with long intervals of horrible sanity."
"Станах ненормален през много интервали на ужасна нормалност."
 

Dusan Radovic / Душан Радович

"Before you go to find happiness, ask yourself - you may already be happy. Happiness is tiny and usually does not strike the eye - this is the reason why many fail to see it."
"Преди да тръгнете да търсите щастието, проверете - може вече да сте щастливи. Щастието е мъничко, обикновено и не се набива на очи - затова и много не успяват да го видят."
"If you are fighting your children fight them with no reason because any other reason is dumber."
"Ако биете децата си, бийте ги просто така, защото всяка друга причина е по-глупава."
 

Demetrius / Деметрий"Tales of the ignorant are like a fart."

"Приказките на невежите са като пръдня."

* A contemporary of Seneca,  sent by Nero into exile in the I century

*Съвременник на Сенека, изпратен от Нерон на заточение през I век

Charles de Gaulle / Шарл дьо Гол"Always chose the hard way - there is no competition on it."

"Винаги избирайте трудния път - по него няма да срещнете конкуренция."

C.S Lewis / Клайв Стейпълс Луис

 

 

"You don't have a soul. You are a soul. You have a body."

"Нямаш душа. Ти си душа. Имаш тяло."

"Isn't it funny how day by day nothing changes but when you look back everything is different..."

"Не е ли смешно как ден след ден нищо не се променя, но когато се обърнеш назад и всичко е различно..." 

Walt Whitman / Уолт Уитман

 
 
"Turn your face to the sun and the shadows will fall behind you."
"Обърнете лицето си към слънцето и сенките ще паднат зад вас."

Film - Synecdoche, New York / Филм - Синекдоха, Ню Йорк"Whoever has no house now will never have one. Whoever is alone will stay alone. Will sit, read, write long letters through the evening and wander the boulevards up and down, restlessly while the dry leaves are blowing."

"Който сега няма дом, няма и да има. Който е самотен ще остане самотен. Ще седи, чете, ще пише дълги писма през нощта и ще се лута по булевардите нагоре и надолу, неспокойно, докато сухите листа цъфтят."

Billy Wilder / Били Уайлдър"Trust your instincts. It is better errors to be yours rather than someone else."

"Доверявайте се на истинкта си. По-добре грешките да са си ваши, отколкото на някой друг."

Posidonius / Посидоний"For a man of science one day is longer than the longest life for the ignorant."

"За учения човек един ден е по-дълъг от най-дългия живот за невежата."

Hannah Arendt / Хана Арент"Once a specific crime has appeared for the first time, its reappearance is more likely than its emergence could ever have been."

"Веднъж появило се специфично престъпление, неговите следващи появи са много по-вероятни, отколкото първоначалната му поява някога е била."

"Is not it strange that we must be able to see to perceive what we can not see?"

"Нима не е странно, че ние трябва да виждаме, за да възприемем онова, което не можем да видим?"

"Philosophy was not studying which gives bread, it was learning for consciously chosen hunger and that is precisely why these people were so picky about his studies."

"Философията не бе следване, което даваше хляб, по-скоро бе учене от страна на съзнателно избрали глада и тъкмо поради това тези хора бяха толкова придирчиви към следването си."

"The sad truth is that most evil is done by people who never make up their minds to be good or evil."

"Тъжната истина е, че най-лошото е правено от хора, които нигога не са се чудели дали да бъдат добри или лоши."

"Human abilities are so great that a person can really become what he decide to be."

"Човешките способности са толкова големи, че човекът наистина може да стане онова, което реши да бъде."

George Orwel / Джордж Оруел

“Every joke is a tiny revolution.”

"Всяка шега е една малка революция."

"All writers are vain, selfish and lazy, and at the very bottom of their motives there lies a mystery."

"Всички писатели са суетни, егоистични и мързеливи, а в дъното на техните мотиви лежи мистерия."

"At 50 everyone has the face he deserves."

"На петдесет години всеки има лицето, което заслужава."

"He who controls the past controls the future. He who controls the present controls the past."

"Който контролира миналото, контролира и бъдещето. А този, който контролира настоящето, контролира миналото."
  
"In a time of deceit telling the truth is a revolutionary act."

"В лъжливи времена да казваш истината е революционен акт."