G. W. F. Hegel / Г. В. Ф. Хегел"...for the true character is necessary, on one hand a major content of the goals, and on the other hand, the establishment of such a purpose, so that individuality to lose all its present existence if it has to abandon this goal and to give up."

"...за истинския характер е необходимо, от една страна съществено съдържание на целите, а, от друга страна, установяването на такава цел, така че индивидуалността да загубва цялото си налично битие, ако трябва да изостави тази цел и да се откаже от нея."

"Reason is the substance of the Universe."

"Разумът е субстанцията на вселената."

"To be independent of public opinion is the first formal condition of achieving anything great."

"Да си независим от общественото мнение, е първото формално условие за постигането на нещо велико."

"Philosophy is the content of personal time in thought."

"Философията е съдържанието на личното време в мисълта."

Vladimir Nabokov / Владимир Набоков

 


"Human life is a a comment to obscure, unfinished poem."

"Животът на човека е коментар към неясно, недовършено стихотворение."

Richard Rorty / Ричард Рорти"The world does not speak. Only we do."

"Света не говори. Само ние го правим."

"Progress for the community and the individual, involve the use of new words, but also the use of arguments of propositions expressed by old words."

"Прогресът както за общността, така и за индивида, е свързан с използване на нови думи, а така също и с привеждане на доводи от предпоставки, изказани чрез стари думи."

"Man is a dying animal that creates itself, self-describing through his own language."

"Човекът е умиращо животно, което създава себе си, самоописвайки се чрез собствения си език."


Kurt Cobain / Кърт Кобейн

           
"I am going to get to 3 million dollars and then I am going to be a junky."

"Ще направя 3 милиона долара и след това ще бъда отрепка."

"I hate strangers."

 "Мразя непознати."

"I am going to get to 3 million dollars and then I am going to be a junky."

"Ще изкарам 3 милиона долара и след това ще бъда отрепка."

"You can't buy happiness."

"Не можеш да си купиш щастие."

"I prefer being hated for who I am than being loved for who I'm not."

"Предпочитам да ме мразят заради този, който съм, отколкото да ме обичат заради този, който не съм."

Abraham Maslow / Ейбрахам Маслоу

"What a man can be, he must be."

"Каквото човек може да бъде, той трябва да бъде."

"Man will not make wise lifestyle choices if every moment of your life has had the courage to listen to yourself, in your own self."

"Човекът не ще направи мъдър житейски избор, ако във всеки миг от своя живот няма смелостта да се вслушва в себе си, в собственото си аз."

"You will either step forward into growth or you will step back into safety."

"Или ще пристъпиш напред към развитие, или назад - към сигурност."

Edward Bulwer-Lytton / Едуард Булвер-Литън

           
"If you wish to be loved, show more of your faults than your virtues."
"Ако искате да бъдете обичани, покажете повече от недостатъците си и по-малко от добродетелите си."