Gianni Vattimo / Джани Ватимо"When we are on a certain road, now we always know, more or less, where we have to be heading for."

"Когато сме на даден път, вече винаги знаем, повече или по-малко, накъде трябва да вървим."

"Прогресът става рутина."

"Progress becomes routine."

Hölderlin / Хьолдерлин

 
"The beautiful is able to unite in depth even the ultimate opposites."

 "Красивото е способно да едини в дълбочина и най-крайните противоположности."

"Although immensely succeeded, though man is living poetically on this earth."

"Макар и безмерно сполучил, все пак поетично живее човекът на тази земя."

Titus Livius / Тит Ливий"We feel government misfortunes as much as they concern our private affairs."

"Държавните нещастия чувстваме дотолкова, доколкото засягат частните ни дела."

"People are more sensitive to evil than to good."

"Хората са по-нечувствителни към доброто, отколкото към злото."

Elif Şafak / Елиф Шафак

 
 "There is no such thing in life as sooner or later. Everything happens exactly when it should happen."
"В живота няма такова нещо като рано или късно. Всичко се случва точно, когато трябва."
"Try not to resist the changes that come your way. Instead let life live through you. And do not be afraid that your life is turned upside down. How do you know that what you're used to is better than the things that will come? "
"Постарай се да не се съпротивляваш на промените, които изникват на пътя ти. Вместо това остави живота да живее чрез теб. И не се плаши, че животът ти се преобръща с главата надолу. Откъде знаеш, че онова, с което си свикнал, е по-добро от нещата, които ще дойдат?"

Alvin Toffler / Алвин Тофлър"The more highlighted our individuality is, it is the harder to find your favorite or loved to have exactly the same interests, values​​, plans or flavors."

"Колкото по-откроена е нашата индивидуалност, толкова по-трудно ни е да открием любимата или любимия, които да притежават съвсем същите интереси, ценности, планове или вкусове."

Alan Alexander Milne / Алън Александър Милн


"Whoever you gather with - you get together."

 "С каквито се събереш - с такива се събираш."

"Think, think, think."

"Мисли, мисли, мисли."

"Some people talk to animals. Not many listen though. That's the problem."

"Някои хора говорят на животните. Не много от тях ги слушат. Това е проблемът."

"When you see someone putting on his Big Boots, you can be pretty sure that an аdventure is going to happen."

"Когато видиш някой да си слага големи обувки, можеш да бъдеш сигурен, че ще има приключение."

"A bear, however hard he tries, grows tubby without exercise."

"Мечка, колкото и да се старае, пораства дундеста без никакви упражнения."

"- Пух? - каза Прасчо. Да! - отговори Пух. Нищо... - каза Прасчо, хващайки го за лапичката. - Просто исках да съм сигурен, че те има, Пух."

"Ако някога дойде ден, в който не сме заедно, трябва да знаеш някои неща... Ти си по-смел, отколкото вярваш, по-силен, отколкото изглеждаш и по-умен, отколкото си мислиш. Но най-важното нещо е, че независимо дали сме разделени, аз винаги ще бъда там за теб и винаги ще те обичам!"

"Обещай ми, че никога няма да ме забравиш, защото ако си помисля, че ще го направиш, никога няма да мога да си тръгна!"
"- Ще бъдем ли приятели завинаги? - попита Прасчо. Дори и за по-дълго! - отговори Мечо Пух."

"Ако ти живееш сто години, аз искам да живея сто години без един ден, така че никога да не живея без теб."

"Не можеш да седиш в твоя ъгъл на гората, чакайки другите да дойдат при теб. Понякога трябва ти да ходиш при тях."

"Понякога поставяш стени около себе си, не за да отблъснеш хората, а за да видиш на кого му пука достатъчно, за да ги разбие!"

"Има само едно нещо, което е по-хубаво от гърненце с мед… и това са две гърненца с мед."

"With whatever you gather - with such you gather."

"С каквито се събереш - с такива се събираш."

"Sometimes I am sitting and thinking, and sometimes I am only sitting."

"Понякога седя и си мисля, а понякога просто си седя."

"My name is not Pooh, if I am wrong. And it is, so I'm right."

"Името ми да не е Пух, ако не съм прав. А то е, значи съм прав."

"Piglet: You know Pooh, I was thinking... It is a good habit Piglet! Interrupts him Pooh."

"Прасчо: Знаеш ли, Пух. Мислех си… Това е добър навик, Прасчо! - прекъсва го Мечо Пух."

"It's more fun to talk to people who do not use long, difficult words but rather short, simple, such as How about to eat?"

"По-забавно е да говориш с хора, които не използват дълги, трудни думи, а по-скоро кратки и лесни, като например Какво ще кажеш да хапнем?"

"Why the things have to change? - whispered Piglet. Pooh was thinking and said: in this way things have chance to become better."

"Защо ли нещата трябва да се променят? - прошепна Прасчо. Пух помисли, помисли и каза: Така имат възможност да станат по-добри!"

"You are greater when you love."

"Ти си по-велик щом обичаш."

"How do you spell love? - Asked Piglet. It can not be written, it can be felt ... - said Pooh.

"Как се пише любов? - попита Прасчо. Тя не се пише, тя се чувства... - отвърна Пух.

"When you do not know where are you going you aways go somewhere else."

"Когато не знаеш къде отиваш винаги отиваш другаде."

"What day it is? It is today - answered Piglet. Mmm, this is my favorite day! - exclaimed Winnie the Pooh."

"Какъв ден сме? Сега сме днес- отговорил Прасчо. Мммм, това е любимият ми ден! - възкликнал Мечо Пух."

"What will you give to someone who wants everything and have nothing?"

"Какво се подарява на някой, който иска всичко, а няма нищо?"

"Rivers know this: there is no hurry. We shall get there some day."

"Реките знаят това: няма нужда от бързане. Ще стигнем някой ден."

"Piglet: when it is bright I am not afraid of the dark."

"Прасчо: когато е светло не ме е страх от тъмното."