William Gibson / Уилям Гибсън

             


 "Souls can't move that quickly, and are left behind, and must be awaited, upon arrival, like lost luggage."

"Душите не могат да се пренасят толкова бързо и остават назад, и трябва да бъдат изчакани, докато пристигнат, като изгубен багаж."