Mike Bloomberg / Майк Блумбърг"If you don't encounter setbacks in your career, if you do not have doubts and disappointments, you are not dreaming big enough."

"Ако не се натъкваш на препятствия в кариерата си, ако нямаш съмнения и разочарования, значи не мечтаеш достатъчно силно."

Sonja Lyubomirsky / Соня Любомирски"If you're constantly asking yourself, 'Am I happy yet?' that can actually backfire and make you less happy."

"Постоянно да си задаваш въпроса: "Вече щастлив ли съм?", може всъщност да те върне назад и да те направи по-малко щастлив."

John Dewey / Джон Дюи

"Education is not preparation for life; education is life itself."

"Образованието не е подготовка за живота; образованието е самия живот."

"Common sense suggests only one authority - that of its own experience."

"Здравият разум предполага един-единствен авторитет - този на собствения опит."

T. S. Eliot / Т. С. Елиът"Only those who will risk going too far can possibly find out how far one can go."

"Само тези, които са готови да поемат риска и да отидат далеч, ще разберат колко далече е възможно да се стигне."

Frank Zappa / Франк Запа"Without deviation from the norm, progress is not possible."

"Без отклонение от нормата, прогрес не е възможен."

Zeno / Зенон"Voice - it is the color of beauty."

"Гласът - това е цветът на красотата."

"What has reason is more beautiful than what does not have."

"Това, което има разум е по-хубаво от това, което няма."

Belin Tonchev / Белин Тончев

"Success is a balance of identity, ideas, and investment."

 "Успехът е баланс на идентичност, идеи и инвестиции."

 "The bright mind is like lighthouse in the storm."

"Светлият ум е фар в бурята."

"Fate gives richly, depriving us of the excesses."

"Съдбата ни дарява богато, лишавайки ни от излишества."

Alexis de Tocqueville / Алексис дьо Токвил"The incomplete joys of this world will never satisfy heart."

"Непълните радости на този свят никога не ще задоволят сърцето."

"Faith is the only permanent state of mankind." 

"Вярата е единственото постоянно състояние на човечеството."

Stoyanka Mutafova / Стоянка Мутафова

 

 "Who doesn't not carry theater in himself is dead."

"Който не носи театър в себе си е умрял."

"With no computers there is no progress, but without art there is no life."

"Без компютри няма напредък, но без изкуство няма живот."