Dalai Lama / Далай Лама

           

“Only the development of compassion and understanding for others can bring us the tranquility and happiness we all seek.”

"Единдствено развиването на състрадателност и разбиране на другите може да донесе спокойствието и радостта, която всички ние търсим."
 

"When you talk, you are only repeating what you already know. But if you listen, you may learn something new."

"Когато говорите, единствено повтаряте това, което вече знаете. Но, ако слушате, тогава може да научите нещо ново."

"Everyone wants to be happy; happiness is a right. And while on a secondary level differences exist of nationality, faith, family background, social status and so on, more important is that on a human level we are the same. None of us wants to face problems, and yet we create them by stressing our differences. If we see each other just as fellow human beings, there'll be no basis for fighting or conflict between us."

"Всеки иска да бъде щастлив и щастието е право. И докато на вторично ниво има различия в националността, вярата, семейния произход, социалния статус и т.н., по-важното е, че на човешко ниво ние сме едни и същи. Никой от нас не иска да се сблъсква с проблеми и все пак ги създаваме като подчертаваме нашите различия. Ако се срещнем като човешки същества, няма да има основание за борба или конфликт между нас."


"For healthy body we also need healthy mind"

"За здраво тяло ни е необходим здрав ум." 

"Every day is a new birthday."

"Всеки ден е нов рожден ден."

"Pay more attention to your own mind, your own emotions."


"Обърни повече внимание на твоето собствено съзнание, собствени емоции."

"To say we should be patient and tolerant in the face of trouble doesn’t mean we should give in.
The purpose of engaging in the practice of patience is to strengthen the mind and strengthen the heart. But we need to remain calm. If we lose patience and our minds are swamped with emotion, we lose the ability to think clearly and discover how to remedy the destructive emotions that are upsetting us."


 "Да кажем, че трябва да сме търпеливи и толерантни пред лецето на неприятностите не означава, че трябва да се предадем. Целта на търпението е заздравяването на ума и заздравяването на сърцето. Но ние трябва да оставаме спокойни. Ако загубим търпение и умовете ни бъдат запълнени с емоция, ние губим способността да мислим ясно и да откриваме как да отстраним деструктивните емоции, които ни разтроиват."

"We should feel fed up with the violence and killing going on around us. If a human being is killed by an animal, it’s sad, but if a human being is killed by another human being it’s unthinkable. We have to make a special effort to think of each other as fellow human beings, as our brothers and sisters."

"Ние трябва да се чувстваме пренаситени от насилието и убийствата случващи се около нас. Ако човек е убит от животно, това е тъжно, но ако човек е убит от друго човешко същество, това е немислимо. Ние трябва да положим специални усилия да мислим един за друг като за събратя, човешки същества, като за братя и сестри. "
 
"My religion is very simple. My religion is kindness."

"Религията ми е много проста. Религията ми е доброта."

"The meaning of life is happiness. But hard question is not, 'What is meaning of life?' That is easy question to answer! No, hard question is what make happiness. Money? Big house? Accomplishment? Friends? Or… compassion and good heart? This is question all human beings must try to answer: What make true happiness?"

"Смисълът на живота е щастието. Но трудният въпрос не е 'Какъв е смисълът на живота?' На него може лесно да се отговори! Не, трудният въпрос е какво носи щастието. Пари? Голяма къща? Постижения? Приятели? Или... състрадание и добро сърце? Това е въпрос, на който всички човешки същества трябва да се опитат да отговорят: Какво носи истинското щастие?"

"Do not let the behavior of others spoil your inner peace."

 "Не позволявайте поведението на другите да развали вашия вътрешен мир."

"In the practice of tolerance, one's enemy is the best teacher."

"В ученето на толерантност, врага е най-добрия учител."

"Give the ones you love wings to fly, roots to come back and reason to stay."

"На тези, които обичате, дайте крила, за да летят, корени, за да се върнат обратно и причина, за да останат."

"Remember that not getting what you want is sometimes a wonderful stroke of luck."

"Запомнете, че да не получите това, което искате, понякога е прекрасна доза късмет."

"Happiness is not something ready. It comes with your actions."

"Щастието не е нещо готово. То идва от твоите собствени действия"

"Be kind whenever it is possible! It is always possible!"

"Бъдете добър, когато това е възможно! Това винаги е възможно!"

"Our prime purpose in this life is to help others. And if you can not help them, at least do not hurt them."

"Основната ползва в този живот е възможността да помагаме на другите. И ако нямате такава възможност, то поне не ги наранявайте."

Taylor Swift / Тейлър Суифт

 


"No matter what happens in life, be good to people. Being good to people is wonderful legacy to leave behind."

"Независимо от това какво ви се случва, бъдете добри с хората. Да бъдеш добър с хората е прекрасно завещание, което да оставиш след себе си."

George Carlin / Джордж Карлин"There's nothing wrong with the planet in the first place. The planet is fine. The people are fucked!

"Нищо ѝ няма на планетата. Планетата е добре. Хората не стават!"

“Everyone smiles in the same language.”

"Всички се усмихваме на един и същ език.”

"If you want to learn how to help your children, stay away from them! It is not enough to know which notes should be played. You have to understand why they really have to be played."

"Ако искате да научите как да помогнете на децата си, стойте по-далеч от тях! Не е достатъчно да знаете кои ноти трябва да бъдат изсвирени. Трябва да разберете защо именно те трябва да бъдат изсвирени."

 
"Don't just teach your children to read... Teach them to question what they read. Teach them to question everything!"

"Не учете децата си просто да четат... Учете ги да си задават въпроси върху това, което четат. Научете ги да поставят под въпрос всичко!"