Jessica Hagy / Джесика Хаги

 


 "Don’t worry if you get off track. The track was imaginary anyway."

"Не се притеснявай ако излезеш извън плановете си. И без това са били въображаеми."

Amos Bronson Alcott / Амос Бронсън Скот"The less of routine, the more of life"

"По-малко рутина, повече живот."

Jean le Rond d'Alambert / Жан льо Рон д'Аламбер"Multiple is ignorant and stupid, incapable of strong noble actions."

"Множеството е невежо и глупаво, неспособно на силни благородни действия."

Leon Battista Alberti / Леон Батиста Алберти"We can be what we want."

"Можем да станем това, което искаме."

Desiderius Erasmus Roterodamus / Еразъм Ротердамски


"People are not born but developed."  

"Хората не се раждат, а изграждат."

"Every man think that his own feces smell nice."

 "На всекиго неговите собствени изпражнения миришат хубаво."

Robert Pirsig / Робърт Пърсиг"The only Zen you find in the tops of mountains is the Zen you bring up there."

"Единственият Дзен, който намираш по върховете на планините, е този Дзен, който сам занасяш там."

Samuel Huntington / Самюъл Хънтингтън

             

"It’s not reasonable to keep trying when you fail. But that’s the secret to breakthrough."

"Не е разумно да продължаваме да се опитваме, когато се проваляме. Но това е тайната на успеха."

"It’s not reasonable to get back when you’re knocked down by a bigger opponent. But that’s how you win."

"Не е разумно да станеш, когато си бил повален от по-силен противник, но това е пътя към победата."
  
"It’s not reasonable to give more than you get. But that’s how you build relationships that matter."

"Не е разумно да даваш повече, отколкото получаваш. Но това е начина, по който се изграждат взаимоотношенията, които имат значение."
 
"It’s not reasonable to believe in yourself when no one else does. But that’s how you change the world."

"Не е разумно да вярваш в себе си, когато никой друг не вярва в теб, но това е начина, по който променяш света."

"To dream bigger. To fight longer. To lead when no one else is following." 

"Мечтай повече. Упорствай по-дълго. Бъди водач, преди да има някой, който да те следва."

"Leave being reasonable to the people who call you "lucky" later."
"Остави разумността на тези, които в бъдеще време ще те наричат "щастливец"."

Dan Waldschmidt / Дан Валдщмид

"It’s not reasonable to keep trying when you fail. But that’s the secret to breakthrough."

"Не е разумно да продължаваме да се опитваме, когато се проваляме. Но това е тайната на успеха."

"It’s not reasonable to get back when you’re knocked down by a bigger opponent. But that’s how you win."

"Не е разумно да станеш, когато си бил повален от по-силен противник, но това е пътя към победата."
  
"It’s not reasonable to give more than you get. But that’s how you build relationships that matter."

"Не е разумно да даваш повече, отколкото получаваш. Но това е начина, по който се изграждат взаимоотношенията, които имат значение."
 
"It’s not reasonable to believe in yourself when no one else does. But that’s how you change the world."

"Не е разумно да вярваш в себе си, когато никой друг не вярва в теб, но това е начина, по който променяш света."

"To dream bigger. To fight longer. To lead when no one else is following." 

"Мечтай повече. Упорствай по-дълго. Бъди водач, преди да има някой, който да те следва."

"Leave being reasonable to the people who call you "lucky" later."
"Остави разумността на тези, които в бъдеще време ще те наричат "щастливец"."

Alexander Alekhine / Александър Алехин"The purpose of human life and the meaning of happiness lie in this giving the maximum of which man is capable of."

"Целта на човешкия живот и смисълът на щастието се заключават в това човек да даде максимумът, на който е способен."


Margaret Thatcher / Маргарет Тачър"Today a reader, tomorrow a leader."

"Днес читател, утре водач."

"Prosperity comes not from grand conferences of economists but by countless acts of personal self confidence and self-reliance."
"Преуспяването идва не от големи конференции на икономисти, а от безбройни, индивидуални действия на самоувереност и самочувствие."
"One's life must matter."

"Животът на човек трябва да бъде от значение."

"90% of our worries refer to that will never happen."

"90 процента от нашите грижи се отнасят до това, което никога няма да се случи." 

"Think about a day when you're really happy at the end of it. This will not be a day when you idled without doing anything. This will be the day that you had a lot of things to do and you did them all!"
 
"Замислете се за някой ден, от който сте наистина доволни в края. Това няма да е ден, през който сте се шляли, без да вършите нищо. Това ще е ден, през който сте имали страшно много неща за вършене и сте ги свършили всичките!"

Antoine Mere / Антоан Мере

"The soul may consider itself generous if it is more pleasant to give than to receive."

"Душата може да счита себе си за щедра, ако й е по-приятно да дава, отколкото да получава."

Simon Sinek / Саймън Синек

       


"We have to dream. How else will we make a future that does not yet exist?"

"Трябва да мечтаем. Как иначе ще създадем бъдеще, което още не съществува?"

"We’d achieve more if we chased the dream instead of the competition."

"Бихме постигнали повече, ако преследвахме мечтата, а не конкуренцията."

"Don’t show up to prove. Show up to improve."

"Не се появявай, за да доказаваш. Появи се, за да подобряваш."

"The goal is not to be perfect by the end, the goal is to be better today."

"Целта не е да си перфектен накрая, целта е да си по-добър днес."

 "The mind can be convinced, but the heart must be won."

"Умът може да бъде убеден, но сърцето трябва да бъде спечелено."

"We should invest in people not ideas. A good idea is often destroyed by bad people and good people can always make a bad idea better."

"Трябва да инвестираме в хора, а не в идеи. Добрата идея е често разваляна от лоши хора, докато добрите хора могат винаги да направят лошата идея по-добра."

"Dream big. Start small. But most of all start."

"Имай големи мечти. Започни от малкото. Но най-вече, започни."

"Inspire on!"

 "Вдъхновявай!"

"Working hard for something that we don't care about is called stress; working hard for something we love is called passion."

"Да работиш за нещо, за което не те е грижа - това се нарича стрес; да работиш за нещо, което обичаш - това се нарича страст."

"There is no shortage of causes in this world, just a shortage of leaders who can inspire us to pursue them."

"Няма липса на каузи в света, има липса на лидери, които да ни вдъхновяват да ги преследваме."

"The value of emotions comes from sharing them, not just having them."

"Leaders don't look for recognition from others, leaders look from others to recognize."

"Лидерите не търсят признателност от другите, лидерите търсят разбирането на другите."

"Ценността на емоциите идва от споделянето им, а не от имането им."

"Profit is always a result, it is not an aim."

"Печалбата винаги е резултат, а не цел."