Sakharov Prize Laureates / Носители на наградата СахаровAdem Demaci

 "In our time we can confirm that freedom of speech is the first crucial step towards democracy. Without freedom of speech there is no dialogue, without dialogue the truth cannot be established, and without the truth progress is impossible."

"В нашето време можем да потвърдим, че свободата на изразяване е първата важна стъпка към демокрацията. Без свободата на изразяване няма диалог, без диалог истината не може да бъде установена, а без истината прогрес не е възможен.


Salima Ghezali

"We cannot be indifferent."


"Не можем да бъдем безразлични."


Malal Yousafzai:

"One child, one teacher, one pen and one book can change the world."

"Едно дете, един учител, една химикалка и една книга могат да променят света."

"It's the duty and responsibility of every person, whether a boy or a girl, to get education and knowledge."

"Дълг и отговорност на всеки, независимо дали е момче или момиче, е да получи образование и знания."F. Scott Fitzgerald / Франсис Скот Фицджералд

             

"God, debt is is a terrible thing."

"Божичко, задлъжнялостта е ужасно нещо."

"First you take a drink, then the drink takes a drink, then the drink takes you."

"Първо си взимаш питие, след това питието си взима питие, след това питието си взима теб."

Steve Wozniak / Стийв Возняк

 

"Back up and try a different approach. Back up and try a different approach. And you will get the solution" 

"Отстъпваш и опитваш нов подход. Отстъпваш и опитваш нов подход. И накрая ще намериш решението."

"You need good approaches that come from the mind, you need good methods, good algorithms."

"Имаш нужда от подходящи подходи, които идват от разума, имаш нужда от добри методи, добри алгоритми."

"Engineering is all about efficiency."

"Всичко в инжинерството се свежда до ефикасност."

"How we can get a little more efficiency?"

"Как можем да спечелим още малко ефикасност?"

"What design is - a very few parts."

"A computer sitting at night unused wants to compute, doesn't it?"

"Компютър, който стои сам през нощта иска да работи, нали?"

"If you don't want to solve problems or move the world forward, you are not going to. You have to want to."

"Ако не искаш да разрешаваш проблеми или да придвижиш света напред, няма и да го направиш. Трябва да го желаеш."