Luc de Clapiers, marquis de Vauvenargues / Люк дьо Клапис, маркиз на Вовнарг"Man is happy only when is on the place meant for him."

"Човек е щастлив само, когато е на точното си място.""You do not really want the good of those you only help with advice."

 "Не желаеш истински доброто на тези, на които помагаш само със съвети."
 


"Many things we despise, in avoiding to despise ourselves."

"Много неща презираме, за да не презрем себе си."


"From trading with honor one does not get rich."

 "От търгуване с честта не се забогатява."

 "Patience is the art to hope."

 "Търпението е изкуството да се надяваш."