Plautus / Плавт

              

"We, people, for gods we are balls."

"Ний, хората, за боговете топки сме."

Robin Williams / Робин Уилямс

     


"At a point you're pushing to work and you work, otherwise people will forget you. And that turns out to be a very dangerous thought."

"В един момент си втълпяваш, че трябва да работиш и работиш, иначе хората ще те забравят. А това се оказа много опасна мисъл."

"We still have so many things to learn and there is still something wonderful in the world. Even mistakes can be magnificent."

"Все още имаме толкова много неща да научим и на света винаги има още нещо чудесно. Дори грешките могат да бъдат великолепни."

"We are given only slight touch of insanity. Don't ever lose it."

"Дадена ни е само искрица лудост. Никога не бива да я губите."

 "We have still so many things to find out and there is always something wonderful in the world. Even mistakes can be magnificent."

"Все още имаме толкова много неща да научим и на света винаги има още нещо чудесно. Дори грешките могат да бъдат великолепни."

 "Some are born great. Other achieve greatness through their own efforts. Third receive greatness as a gift for completion of college."

 "Някои се раждат велики. Други постигат величието със собствени усилия. А трети го получават като подарък за завършването на колежа."

"What is right? That which is left after everything go wrong."

 "Кое е правилно? Това, което е останало, след като объркате всичко."

 "I think the saddest people always try their hardest to make people happy. Because they know what it is like to feel absolutely worthless and they don't want anybody else to feel like that."

"Мисля, че най-тъжните хора винаги силно се опитват да направят хората щастливи. Защото знаят какво е да бъдеш абсолютно безполезен и не искат никой друг да се чувства така."

 "You will have your difficult moments, but they will always wake up you to see those good things that you wren not paying attention till then."

 "Ще имате своите трудни моменти, но те винаги ще ви събуждат, за да видите онези хубави неща, на които дотогава не сте обръщали внимание."

 "But only in their dreams people can truly be free. It has always being so and always will be so."

 "Но само в мечтите си хората могат да бъдат истински свободни. Винаги е било тъй и винаги така ще бъде."

Frank Sinatra / Франк Синатра

                 

"You only live once, but if you play your cards right, once is enough."

"Човек живее само веднъж, но ако изиграе картите си правилно, веднъж е достатъчно."

"The best revenge is massive success."

"Най-доброто отмъщение е грандиозният успех."

Peter Drucker / Питър Дракър

       

"The successful one attaches greater importance to doing the right things than doing things right."

 "Преуспяващият човек отдава по-голямо значение на това да прави правилните неща, отколкото да прави нещата правилно."

"Doing the right thing is more important than doing things right."

"Да правиш правилното нещо е по-важно, отколкото да правиш нещата правилно."

"People who do not take risks generally make about two mistakes per year`. People who take risks generally make about two mistakes per year."

"Хората, които не поемат рискове, като цяло правят около две грешки годишно. Хората, които поемат рискове, като цяло правят около две грешки годишно."

"Long-term planning does not deal with future decisions, but with the future of present decisions."

"Дългосрочното планиране не се занимава с бъдещи решения, а с бъдещето на настоящи решения."

"Management makes things right. Leadership makes things right."

"Мениджмънтът прави нещата правилно. Лидерството прави правилните неща."