pharaoh Akhenaten / фараон Ехнатон"I hunt the sweet breath of your lips. I feel delight every day because of your beauty. My desire is to listen your lovely voice, which sounds like a breath of north wind. Youth comes back to me of love to you. Give me your hands which are keeping your spirit to be able to accept it and live with it. Call me by my name forever - but without you (Nefertiti) I will always feel something I lack."

"Аз ловя сладкия дъх на твоите устни. Аз изпитвам всеки ден възторг пред твоята красота. Моето желание е да слушам твоя прекрасен глас, звучащ като полъх на северен вятър. Младостта се връща при мен от любов към теб. Дай ми твоите ръце, които държат твоя дух, за да мога да го приема и живея с него. Наричай ме с моето име вечно - а на мен без теб (Нефертити) винаги нещо няма да ми достига."

Saadi / Саади"Know that the fool feels hundred times stronger aversion to intelligent one than the intelligent - to fool."

"Знайте, че у глупака се таи сто пъти по-силна ненавист към умния отколкото у умния - към глупака."

"If they shut you in a room with a very nice woman, could you resist temptation? Maybe, but nobody will believe because it is easier to avoid temptation rather than the libel."

"Ако те затворят в стая с много хубава жена, би ли устоял на изкушението? Може би да, но никой не ще повярва, защото по-лесно е да се избегне изкушението отколкото клеветата."

Epictetus / Епиктет

           

"Only the educated are free."

"Само образованите са свободни."

"Men are not influenced by things, but by their thoughts about things."


"Мъжете не са под влиянието на неща, а под техните мисли за неща."

"One who can not control himself, is a slave, even if  he is a ruler of the whole world!"

"Който не умее да владее себе си, е роб, дори да е владетел на целия свят!"

"It is not pity that a person was born or died, that he lost money, house, estates - all that does not belong to man. It is pity when he loses its real property - human dignity."

"Не е жалко, че човек се е родил или умрял, че е загубил пари, къща, имения - всичко това не принадлежи на човека. Жалко е, когато той губи своята истинска собственост - човешкото достойнство."

"Nothing's really stopping you. Nothing's really balking you. Because your own will is always in your hands. Disease can trigger your body. But are you only a body? Mutilation can interfere with your feet. But you are more of your legs. Your will should not be affected by accidents, unless you afford this. "

"Нищо не ви спира наистина. Нищо не ви пречи наистина. Защото собствената ви воля е винаги във ваши ръце. Болестта може да предизвиква тялото ви. Но вие само тяло ли сте? Осакатяването може да пречи на нозете ви. Но вие сте нещо повече от своите крака. Волята ви не бива да се влияе от нещастните случаи, освен ако не и го позволите."

Marcus Aurelius / Марк Аврелий


"Towards yourself."

"Към себе си."

"Even when relaxing be sober."

"Дори когато се отпускаш, бъди трезвен." 

"Do not be angry at things because they do not care."

"Не бива да се гневим на нещата, защото тях не ги е грижа."

"You can everything what others can."

"Можеш всичко, което могат другите."  

"Get away from your own wickedness, not from the wickedness of others."

"Бягай от собствената си порочност, не от порочността на другите."

"Everywhere one can be himself."

"Навсякъде човек може да бъде себе си."

"You are what your thoughts are."

"Ти си такъв, каквито са и мислите ти."

"Wherever we live, we can live with dignity."

"
Където и да живеем, можем да живеем достойно."

"Ugly is the face which is formed and beautified as orders the mind which is not formed and not adorned on his own."

"Грозно е лицето да се оформя и краси, както нарежда умът, а той да не оформя и краси сам себе си."

"The ability to reborn is entirely in your hands. Look at things again like you used to see them before, and this is renewed life."

"Възможността да се възродиш е изцяло в твои ръце. Погледни отново на нещата, така както си гледал на тях преди, и в това се изразява обновата на живота."

Charles Robert Darwin / Чарлз Робърт Дарвин"In the long history of mankind (and animal life) survived those who have learned to help each other and to improvise most successfully."

"В дългата история на човечеството (и на животинския свят) са оцелявали онези, които са се научили да си помагат и да импровизират най-успешно."

"It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change."

"Нито най-силният оцелява, нито най-интелигентният. Оцелява този, който е най-приспособим към промените."

"Why the man's talent is not hereditary? Because the clever men choose women with pretty faces ..."

"Защо талантът на мъжа не е наследствен? Защото умните мъже си избират жени с хубави лица..."

Jean de La Fontaine / Жан дьо Лафонтен"Beware so long as you live, of judging people by appearances."

"Цял живот избягвай да съдиш за хората по външния им вид."

"It's much easier to awaken love in someone rather than to keep it."

"Много по-лесно е да събудиш у някого любов, отколкото да я запазиш."

Deyan Nedelchev / Деян Неделчев

"How much is enough? More."

"Колко е достатъчното? Повече."
 
"The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams."

 "Бъдещето принадлежи на тези, които предизвикват настоящето."  

"I am not against women's happiness, I am against women's happiness which comes from the misery of my friends."

"Аз не съм против щастието на жените, аз съм против щастието на жените, породено от нещастието на моите приятели."

Vihren Mitev / Вихрен Митев

"If you have wings, you have desire for flying."

"Ако имаш крила имаш и желание за летене."

 "Honesty is the only entrance through which creativity can enter the world."

 "Честността е единствения вход, през който творчеството може да влезе в света."

"Life is teamwork."

"Животът е отборна игра."

"You can guess the dignity of man by the number of times he speaks honestly."

"Можеш да познаеш достойнството на човека по това колко често говори искрено."

"Infect with goodness!"

 "Заразявайте с доброта!"

"Realizing the fact that we are alive is madness. The rest is nuances of this madness."

 "Осъзнаването на факта, че сме живи е лудост. Останалото е нюанси на тази лудост."

"True people stay. False one disappear."

"Истинските хора остават. Фалшивите си заминават."

"Everything is interesting. Life is an interesting place which people sometimes make unpleasant for living."

"Всичко е интересно. Животът е едно интересно място, което обаче хората понякога правят неприятно за живеене."

"Finish your thoughts. This is the only way to get new ones. Take some something to write next to your bed so you can catch your thoughts before you fall asleep.""Довършвайте мисълта си. Това е единственият начин да имате нови. Непременно дръжте нещо за писане до леглото си за да можете да улавяте мислите си преди да заспите."

"The truth consists in being active in achieving your freedom."

"Истината е в това да си активен в осъществяването на свободата си."

"The sun never sets, it just goes around the Earth."

 "Слънцето никога не залязва. Просто обикаля земята."

"Everything is clear, everything is said. Remains working in the right direction, but many people forget that."

 "Всичко е ясно, всичко е казано. Остава да се работи в правилната насока, но много хора забравят това."

"Personal success is hidden behind self-knowledge and self-absorption."
 
"Зад личния успех се крие себепознанието и самовглъбението."

"Not every different idea, not every different thinking and behavior can be called madness. It is madness not to try to understand them."
 
"Не всяка различна идея, не всяко различно мислене и поведение може да се нарече лудост. Лудост е да не се опиташ да ги разбереш."

"In his life, a person seldom connects the words of the book entitled" Existence " in totality, and if he is doing it, he has already opened the cover of this book and has begun reading and editing."

 "В живота си човек рядко свързва смислено думите от книгата със заглавие „Съществуване” в цялост, а направи ли го, той е вече отгърнал корицата на тази книга и е започнал да чете и редактира."

"Do not work because you need income, but because you feel you need to be useful."

 "Не работете, защото ви е необходим доход, а защото изпитвате необходимост да бъдете полезени."

"Little things in life are of great importance. We must be extremely sensitive to notice them and
thoroughgoing enough to make them. Sometimes they are even invisible and unsayable, but nevertheless the world stands on them."

 "Малките неща в живота са с голямо значение. Трябва да сме изключително чувствителни, за да ги забелязваме и също толкова задълбочени в себе си, за да ги правим. Те дори понякога са невидими и неизказуеми, но въпреки това светът се крепи на тях."

"If we are intelligent we should be friendly as well."

"Ако сме интелигентни, също така би трябвало да сме приятелски настроени."

 "All the people that we meet in our life are all the different ways in which we see ourselves from a new perspective."

"Всички хора, които срещаме в живота си са различните начини, по които се виждаме от нова персепктива."

"After everyone thinks only of himself alone, there should be someone to think of everyone together."


"След като всеки си прави сметката сам за себе си, следва да има някой, който да оплете кошницата за всички заедно."


"Colonizing the space would be a good proof of the expansion of the Universe. Eradicating poverty would be such as well."

"Колонизирането на космоса би било добро доказателство, че Вселената се разширява. Отстраняването на бедноста също."

"Others loose and throw away, I find and keep."

"Другите губят и изхвърлят, аз намирам и пазя."

"Narcissus went to the lake to take a selfie of himself."

"Нарцис отиде до езерото, за да си направи селфи."

"I am never ready, I just am."

"Никога не съм готов, просто съм."

"Sky is the minimum."

"Небето е най-ниското."

"Achieving your close goals without losing sight of the distant ones."

 "Постигайте малките си цели, без да губите от поглед големите."

"We are only humans and we need peace."

"Ние сме просто хора и се нуждаем от мир."

"In diversity lies the true rest."

 "В разнообразието се крие истинската почивка."

"Today's fashion is having no time."

 "Днешната мода е да нямаш време."

"Do not allow your stinginess to bankrupt you."

 "Внимавайте стиснатостта ви да не ви разори."

"Easy money is not easily earned money or money from dishonest work. Easy money is the money earned from activities that are not considered a business and are vocation."

 "Лесни пари не са парите, изкарани лесно или с нечестен труд. Лесни пари са парите, изкарани от дейност, която не смятате за работа, а за свое призвание."

"Make room for your ideas."

 "Направете място за идеите си."

"If you only want to have, you will never be."

 "Ако искаш само да имаш, никога няма да бъдеш."

"Nothing can develop man more as aging, accompanied by curiosity, courage and good upbringing."

 "Нищо не развива човека така, както напредъка на възрастта, придружена от любознателността, смелостта и доброто възпитание."

"O, Time, suspend thy flight. But it does not."

 "О, миг, поспри! А той не спира."

"Becoming a man ​​- a worthy goal that everyone can set."

 "Да станеш човек - ето една достойна цел, която всеки може да си постави."

"If someone is using you - look to get profit from it."

 "В случай че те използват - гледай да извлечеш полза."

"Less revolution, more evolution."

"По-малко революция, повече еволюция."

"Once you have spoken with someone it is nice to leave with a smile on your face."

 "След като си общувал с някого, хубаво е да си тръгнеш с усмивка на лице."

"It is better to find a way to go on than being forced to move on."

 "По-добре е да намериш път да продължиш, отколкото да бъдеш заставен да продължиш."

"One who knows himself, does not change."

"Този, който се е опознал, не се променя никога."

"Good things take time and people are always in a hurry."

"Хубавите неща стават бавно, а хората все бързат."

"Using language for describing the world is like a child making figures from plasticine."

"Използването на езика за описване на света е като опита на малко дете да направи фигурка от пластелин."

"Only Address bar of the search engines can be equal to Google."

"На Google може да се противопостави единствено Address bar-а на търсачките."

"Be disagree more often."

"По-често бъди несъгласен."

"Boredom is the feeling for lack of imаgination."

"Скуката е усещането за липса на въображение."

"What I do not know today - I will learn it tomorrow."

"Това, което не знам днес - ще го науча утре."

"Develop your talents!"

"Развивай талантите си!"

"Every success is a result of good luck caused by hard work."

"Всеки успех е следствие на добър късмет, породен от усърдно положен труд."

"If you are going your way you will find more and more soul mates."

"Вървиш ли по пътя си, ще срещаш все повече сродни души."

"World needs much more love."

"Светът се нуждае от много повече любов."

"Giving is essentially human activity."

"Най-човешко е даването."

"Only a poetic soul is able to understand another poetic soul."

"Само една поетична душа е способна да разбере друга поетична душа."

"I do not like hints. Which is a hint."

"Не си падам по намеците. Което си е намек."

"In every disappointment there is the same amount of fascination because as much life takes from us it gives to us. In one moment it can give us the all, and in the next - the nothing."

"Във всяко разочарование има същото количество очарование, защото колкото и да ни отнема живота, толкова и ни дава. В един миг може да ни даде всичкото, а в следващия - нищото."

"It is not a victory to defeat the weak one, victory is at least to equal him to you."

"Не е победа да надвиеш по-слабия, победа е да го направиш най-малкото равен на теб."

"Life is a constant motion, even though sometimes we have to jump in one location."

"Животът е непрекъснато движение, макар понякога да ни се налага да скачаме на едно място."

"People have begun to walk upright because their stomachs started hanging down."

"Хората са започнали да ходят изправени, защото коремите им са започнали да увисват."

"Birds fly south, and souls - east."

"Птиците отлитат на юг, а душите - на изток."

"Tell me to what to compare and will tell you how I am."

"Кажи ми спрямо какво да се сравня и ще ти кажа как съм."

"It's hard to create an idea for something that does not exist."

"Трудно би могъл да си създадеш представа за нещо, което не съществува."

"The thing you can do if you try to harm someone is to harm yourself."

"Единственото, което можеш да постигнеш, ако се опиташ да навредиш на някого, е това сам да си навредиш."

"Only the internal state of mind can be called life because everything else is not self enough, it is pandering."

"Само вътрешното душевно състояние може да се нарече живот, защото всичко останало не е независимо, а угодничи."

"Learn to deal with your life alone. So you will be helpful both to yourself and to the others."

"Научете се да се справяте сами с живвота си. По тaкъв начин ще сте полезни както на себе си, така и на другите."

"Record your ideas in order not to forget them!"

"Записвайте идеите си, за да не ги забравите!"

"It is not possible to fulfill all your dreams, but at least you are given a chance to try."

"Не е възможно да осъществиш всичките си мечти, но поне ти е даден шанс да опиташ."

"It is not easy to remember all your thoughts. And it is not necessary at all ."

"Не е никак лесно да запомниш всичките си мисли. Не е и необходимо."

"Anticipate and considerate."

"Предвиждай и съобразявай."

"Advance gradually!"

"Напредвай постепенно!"

"Learn your strong yeses and noes."

"Научи силните си "да"-та и "не"-та."

"For greater life satisfaction - broader your contexts!"

"За по-голямо удовлетворение от живота - разширете контекстите си!"

"The world is magical because there are women in it."

"Светът е магически, защото има жени в него."

"You do not have to wait for the time when you will have enough opportunities to help others - start from now!"

"Не е нужно да чакате времето, когато ще имате достатъчно възможности да помагате на другите - започнете от сега!"

"What value has the life of a man who does not know how to warm the hearts of the others?"

"Каква стойност има животът на човек, който не умее да стопля сърцата на другите?"

"Learn from the best but do not compare to anyone!"

"Учи се от най-добрите, но не се сравнявай с никого!"

"Relax and be yourself, increasingly."

"Отпусни се и бъди себе си, все повече."

"All are simple until it is not proven the contrary!"

"Всички са прости до доказване на противното!"

"The length of life is not measured by the time that has passed but with the experience that we have acquired."

"Дължината на живота ни не се измерва с времето, което е изминало, а с опита, който сме придобили."

"Every individual - that's you!"

"Всеки отделен човек - това си ти!"

"Let's try to make our prejudices in afterjudices resulting from the expansion of our experimental field and our constitution into the world."

"Нека се опитаме да превърнем предразсъдъците си в следразсъдъци, резултат от разширяването на опитното ни поле и разтварянето ни в света."

"If it is possible, shave yourself after taking a shower or bath - it is much easier and more enjoyable ."

"По възможност се бръснете, след като си вземете душ или вана - много по-лесно и по-приятно е."

"Being human beings, it is our duty to think from the perspective of the nature."

"Бидейки природни същества, наш дълг е да мислим и от гледната точка на природата."

"The strong personality is not always recognized as such. Only another strong personality is able to recognize it."

"Силната личност не винаги бива разпозната като такава. Само друга силна личност е способна да я разпознае."

"Avoiding problems does not mean dealing them."

"Да отбягваш проблемите си не означава, че се справяш с тях."

"And you, what good you did today?"

"А ти какво добро извърши днес?"

"Everyone need a friend. Be one."

"Всеки има нужда от приятел. Бъди такъв."

"When you learn to preserve that you have, then you will have much."

"Когато се научиш да съхраняваш това, което имаш, тогава ще имаш много."

"The world without its internal differences would be uninteresting."

"Светът без неговите вътрешни различености би бил безинтересен."

"If I win, my closest also win."

"Ако печеля аз, печелят и най-близките ми."

"Every place has its price, but my home is priceless."

"Всяко място има цена, но домът ми е безценен."

"Beauty is the freedom of the phenomenon."

"Красотата е свободата на явлението."

"Avoid putting sharp objects in your luggage, unless they are in something safe or in a separate pocket."

"Избягвайте да слагате остри предмети в багажа си, освен ако не са в нещо обезопасено или в отделен джоб."

"Should we have to get earthquakes to learn to think of others with good?"

"Трябва ли да стават земетресения, за да се научим да мислим за другите с добро?"

"Be careful what you wish, because what you wished once, sooner or later wishes you."

"Внимавай какво си пожелаваш, защото това, което си пожелал, рано или късно пожелава теб."

"Perhaps at this very moment, love is flying towards you at high speed and will come upon you with a force many times greater than expected."

"А може би точно в този момент любовта лети към вас с голяма скорост и ще ви връхлети със сила, в пъти по-голяма, отколкото сте очаквали."

"It is important to hear what is seen and to see what is heard."

"Важно е да се чува това, което се вижда, и да се вижда това, което се чува."

"If your heart hurts for a long time, this means that you are changing, you are becoming stronger and you will never be the same or it is time to see a doctor.

"Ако те боли сърцето продължително време, това означава, че се променяш, че ставаш по-силен и никога повече няма да бъдеш същият или е крайно време да отидеш на лекар."

"Walking forward, turned back, prevents eventual difficulties."

"Вървенето напред, обърнат назад, предпазва от спъвания."

"Enjoy all the time when your nose is not stuffy!"

"Наслаждавайте се през цялото време, през което носът ви не е запушен!"

"Moderation in everything is like eating vanilla ice cream in cone during a hot summer day."

"Умереността във всичко е като яденето на ванилов сладолед във фунийка в горещ летен ден."

"To express thinking in concepts and to understand man in his essence is like to catch a river in fishing net."

"Да изразим мисленето в понятия и да разберем човека в неговата същност е като да хванем река в рибарска мрежа."

"Being a little man is not an excuse for not making big steps."

"Това, че си малък човек, не трябва да те спира да правиш големи крачки."

"It is better to have a slipper over your head rather than horns."

"По-добре е на главата ти да има чехъл отколкото рога."

"Everyone has their shoulders under his head, which shoulders can carry his cross."

"Всеки си има рамене под главата, на които да си носи кръста."

"Give heart and work hard."

"Сърце дайте и се старайте."

"It is better to be one of who the leeches suck blood, rather than to be a leech."

"По-добре да бъда този, от когото пиявиците пият кръв, отколкото да бъда сам пиявица."

"Man is an animal that makes faces."

"Човекът е плезещо се животно."

"Sow, but not without to reap."

"Сей, но не без да пожънеш."