Silvia Mineva / Силвия Минева"Back to ethics!"

"Назад към етиката!"

"Because ethics is the key of the supreme art - the art of living ... humanly."

"Защото етиката е разковничето на най-висшето изкуство - изкуството да се живее... по човешки."

Max Horkheimer / Макс Хоркхаймер


"The loving one is always who loves more."

"Обичащият е винаги обичащият повече."

"The classification is a prerequisite for knowledge and not knowledge itself; knowledge decomposes classification again."

 "Класификацията е условие за познание, а не е самото познание; познанието отново разлага класификацията."

"Consumers have a hunch that the less worth something, the less it is present to them."

 "Потребителите се досещат, че колкото по-малко струва нещо, толкова по-малко то им се подарява." 

Friedrich Schelling / Фридрих Шелинг

             

"Art starts where knowledge leave people in the arms of destiny."

"Изкуството започва там, където знанието оставя хората на произвола на съдбата."

Martial / Марциал

 

  "Love without anguish is quickly filling."

"Любов без терзания бързо насища."

"Do not be afraid and do not wish the last day."

 "Ни се бой, не желай деня последен."

Truman Capote / Труман Капоти

              

"Life is a moderately good play with a badly written third act."

"Животът е сравнително добра пиеса с лошо написано трето действие."

"But we are alone, darling child, terribly, isolated from the other; so fierce is the world's ridicule we cannot speak or show our tenderness; for us death is stronger than life, it pulls like a wind through the dark, all our cries burlesqued in joyless laughter; and with the garbage of loneliness stuffed down us until our guts burst bleeding green, we go screaming round the world, dying in our rented rooms, nightmare hotels, eternal homes of the transient heart."

"Но сме сами, скъпо дете, ужасно изолирани от другите; толкова жесток е присмеха на света, че ни остава безмълвни, без да можем да покажем нежността си; за нас смътртта е по-силна от живота, дърпа ни като вятъра през тъмното, всяка наша тъга е пародия на безрадостен смях; и отпадъците на самотата ни притискат докато лакомията ни избухне в зелено кървене, ние крещим по света, умирайки в стаите си под наем, кошмарни хотели, вечни домове на краткотрайното сърце."