Otto Frank / Ото Франк

"To build a future you have to know the past."

"За да изградиш бъдещето трябва да познаваш миналото."

Jonathan Swift / Джонатан Суифт


"When a true genius appearsin the world, you may know him by this sign, that the duncers are all against him."

"Когато в света се появи истински гении, той може да бъде познат по това, че всички глупци са против него."

Roger Federer / Роджър Федерер

"Against the top players, you can’t play the game you want to play."

"Срещу най-добрите играчи не можеш да играеш играта, която искаш да играеш."

James Joyce / Джеймс Джойс

"A man of genius makes no mistakes. His errors are volitional and are the portals of discovery."

"Геният не прави грешки. Неговите грешки са волеви и са портали към открития."

"Better pass boldly into that other world, in the full glory of some passion, than fade and wither dismally with age."

 "По-добре да преминем смело в онзи друг свят, в пълната слава на някаква страст, отколкото да избледнеем и да изчезнем безучастно с възрастта."

"Think you're escaping and run into yourself. Longest way round is the shortest way home."

"Мислите, че сте избягали и се натъквате на себе си. Най-дългия път е най-краткият път към вкъщи."

"Mistakes are the portals of discovery."

"Грешките са портали към открития."

"Your battles inspired me - not the obvious material battles but those that were fought and won behind your forehead."

"Битките ви ме вдъхновяват - не очевидните материални битки, а тези, които се водят и печелят зад челото ви."

"I am tomorrow, or some future day, what I establish today. I am today what I established yesterday or some previous day."

"Аз съм утре, или някой бъдещ ден, това, което установявам днес. Днес съм, това, което съм създал вчера или някой предишен ден".

Marie Curie / Мария Кюри

"Nothing in life is to be feared, it is only to be understood."

"В света няма неща, от които да ни е страх, има неща за разбиране."

Galileo Galilei / Галилео Галилей

"I have never met a man so ignorant that I couldn't learn something from him."
"Не съм срещал човек, толкова неграмотен, че да не мога да науча нещо от него."
"You cannot teach a man anything; you can only help him find it within himself."
"Не можеш да научиш човек, можеш единствено да му помогнеш да го намери за себе си."
"All truths are easy to understand once they are discovered; the point is to discover them."
"Всички истини стават лесни за разбиране след като са веднъж са открити; проблемът е да бъдат открити."
"I do not feel obliged to believe that the same God who has endowed us with sense, reason, and intellect has intended us to forgo their use."
"Не се чувствам задължен да вярвам, че същият Бог, който ни е надарил с чувства, разум и интелект, го е направил с намерението да забравим тяхната употреба."
"In questions of science, the authority of a thousand is not worth the humble reasoning of a single individual."
"В науката, авторитетът на хиляда няма стойността на смиреното размишление на един."

"И все пак тя се върти!"


"And yet it moves"

Nicolaus Copernicus / Николай Коперник

"To know that we know what we know, and to know that we do not know what we do not know, that is true knowledge."

"Да знаем това, което знаем и да знаем това, което не знаем, това е истинското знание."

"I am aware that a philosopher's ideas are not subject to the judgment of ordinary persons, because it is his endeavour to seek the truth in all things, to the extent permitted to human reason by God."

"Наясно съм, че идеите на един философ не са само въпрос на преценката на обикновени хора, защото неговото усилие е да търси истината във всичко, доколкото това му е позволено от Бог."

Georges-Louis Leclerc / Жорж-Луи Леклерк дьо Бюфон

"Never think that God's delays are God's denials."


"Никога не мислете, че Божиите закъснения са Божии отричания."
 
"Genius is nothing else than a great aptitude for patience. "

"Геният не е нищо друго освен способност за търпение."


"The style is the man."

"Стилът, това е човекът."

Shimon Peres / Шимон Перес

           

"The older generation had greater respect for land than science. But we live in an age when science, more than soil, has become the provider of growth and abundance. Living just on the land creates loneliness in an age of globality."


"Предишното поколение има по-голямо уважение към земята отколкото към науката. Но живеем във време, когато науката, повече от почвата, се превърща в източник на растеж и изобилие. Да живееш само на земята създава самота в епохата на глобалността."

"Whatever exists I believe can be changed for the better."

"Каквото съществува, вярвам, може да бъде променено към по-добро."

"The most important thing in life is to dare. The most complicated thing in life is to be afraid. The smartest thing in the world is to try to be a moral person."

"Най-важното нещо в живота е да се усмелиш. Най-трудното нещо в живота е да се страхуваш. Най-умното нещо на света е да си морален."

"I don't think anybody who carries a rifle carries the future. Because I don't believe that you can really change the world by killing and shooting. You have to change it be creating and competing."

"Не мисля, че всеки, който носи оръжие създава бъдещето. Защото не вярвам, че можеш да промениш света с убийства и стрелба. Трябва да го промениш като създаваш и се съревноваваш."

"Find a cause bigger than yourself and then give your life to it."

"Намери кауза, която е по-голяма от теб самия и й се отдай."

"Negotiation is not trading, negotiation is creating. Namely, to have new solutions."

"Преговарянето не е търговия, преговарянето е създаване. Най-добре казано, да имаш нови решения."