Henri Bergson / Анри Бергсон"Think as man of action, act as man of thought."

„Мисли като човек на действието, действай като човек на мисълта.“

"To exist means to change yourself, to change yourself means to grow, to grow means to redescover yourself constantly."

"Да съществуваш означава да се променяш, да се променяш означава да съзряваш, да съзряваш означава постоянно да се преоткриваш."

"Present is the past, meeting the future. In fact, all feelings are memories."

„Настоящето е минало, посрещащо бъдещето. Всъщност, всички чувства са спомени.“

"The universe is a machine for creating Gods."

„Вселената е машина за създаване на богове.“

Jack Ma / Джак Ма"When you succeed, everything you said will become truth."

"Когато успееш всичко, което си казвал ще бъде вярно.""I am coming to this world not to work. I want to enjoy my life."

"Не съм дошъл на този свят, за да работя. Искам да се насладя на живота си.

"You should learn from your competitor, but never copy. Copy and you die."

"Трябва да се учиш от твоя конкурент, но никога да копираш. Копираш ли, мъртъв си." 

"You don't need to do a lot of things, but you need to do something right and something that makes you happy."

 "Не ти трябва да правиш много неща, но трябва да правиш нещо правилно, което те прави щастлив."


“Keep your dream alive because it might come true one day.”

"Поддържай мечтите си живи, защото може да се сбъднат един ден."


"Don’t wait till tomorrow, do it now."

"Не чакай до утре, направи го сега."


"You think a lot at night, but remain the same tomorrow."

"Мислиш много през нощта, но оставаш същия на следващия ден.""Today will be cruel, tomorrow will be more cruel, the day after tomorrow will be very good, but most people will die in the evening of tomorrow."

"Днес ще бъде жесток ден, утре още по-жесток, другиден ще бъде добър, но повечето от хората ще умрат утре вечер."

"Cleverness is the natural enemy of the wise. The fool speaks with the mouth, the wise man speaks with his head, and the wise man speaks with the heart."

"Да си умен е естествения враг на мъдростта. Глупакът говори с устата си, мъдрият - с главата си, мъдрият човек говори и със сърцето си." “You are not born for a career, you are born to experience, to try different things, to enjoy your life.”

"Не сте родени за кариера, родени сте за преживявания, да опитвате различни неща, да се наслъждавате на вашия живот."

“I don’t want to die in my office. If I die next to the sea on the sand I would be very happy. I’d rather die on the beach.”

"Не искам да умра в моя офис. Ако умпра до морето, на пясъка, ще съм много щастлив. Бих предпочел да умра на плажа."