Shimon Peres / Шимон Перес

           

"Find a cause bigger than yourself and then give your life to it."

"Намери кауза, която е по-голяма от теб самия и й се отдай."

"Negotiation is not trading, negotiation is creating. Namely, to have new solutions."

"Преговарянето не е търговия, преговарянето е създаване. Най-добре казано, да имаш нови решения."

Tacitus / Тацит

             

"The lust of fame is the last that a wise man shakes off."

"Жаждата за слава е последното, от което мъдрият човек се отърсва."

Edvard Munch / Едвард Мунк

              

"I saw all the people behind their masks – I saw through them and there was suffering."

"Видях всички хора зад техните маски - видях през тях и видях страдание."

"I felt the greatest pleasure in knowing that I would be returned to this earth – always to shine upon by this living sun – alive."

"Почувствах най-голямо удоволствие, когато разбрах, че ще се върна на тази земя - винаги да сияя под слънцето - жив"

Sylvia Plath / Силвия Плат

             

"The worst enemy to creativity is self-doubt."

"Най-лошият враг на креативността е самосъмнението."

Ivan Cankar / Иван Цанкар

            

 "Learning means not knowing. Wanting means not being able to."

"Ученето означава да не знаеш. Желаенето означава да не можеш."

Sakharov Prize Laureates / Носители на наградата СахаровSalima Ghezali

"We cannot be indifferent."

"Не можем да бъдем безразлични."


Malal Yousafzai:

"One child, one teacher, one pen and one book can change the world."

"Едно дете, един учител, една химикалка и една книга могат да променят света."

"It's the duty and responsibility of every person, whether a boy or a girl, to get education and knowledge."

"Дълг и отговорност на всеки, независимо дали е момче или момиче, е да получи образование и знания."F. Scott Fitzgerald / Франсис Скот Фицджералд

             

 "First you take a drink, then the drink takes a drink, then the drink takes you."

"Първо си взимаш питие, след това питието си взима питие, след това питието си взима теб."

Steve Wozniak / Стийв Возняк

 

"Back up and try a different approach. Back up and try a different approach. And you will get the solution" 

"Отстъпваш и опитваш нов подход. Отстъпваш и опитваш нов подход. И накрая ще намериш решението."

"You need good approaches that come from the mind, you need good methods, good algorithms."

"Имаш нужда от подходящи подходи, които идват от разума, имаш нужда от добри методи, добри алгоритми."

"Engineering is all about efficiency."

"Всичко в инжинерството се свежда до ефикасност."

"How we can get a little more efficiency?"

"Как можем да спечелим още малко ефикасност?"

"What design is - a very few parts."

"A computer sitting at night unused wants to compute, doesn't it?"

"Компютър, който стои сам през нощта иска да работи, нали?"

"If you don't want to solve problems or move the world forward, you are not going to. You have to want to."

"Ако не искаш да разрешаваш проблеми или да придвижиш света напред, няма и да го направиш. Трябва да го желаеш."