Luc de Clapiers, marquis de Vauvenargues / Люк дьо Клапис, маркиз на Вовнарг


"From trading with honor one does not get rich."

 "От търгуване с честта не се забогатява."

 "Patience is the art to hope."

 "Търпението е изкуството да се надяваш."

Otto Frank / Ото Франк

"We cannot change what happened any more. The only thing we can do is to learn from the past and to realize what discrimination and persecution of innocent people means. I believe that it’s everyone’s responsibility to fight prejudice."


"Ни не можем да променим това, което е вече станало. Единственото нещо, което можем да направим е да се учим от миналото и да осъзнаем какво означават дискриминацията и преследването на невинни хора. Аз вярвам, че е отговорност на всеки да се бори с предразсъдъците."

"To build a future you have to know the past."

"За да изградиш бъдещето трябва да познаваш миналото."

Jonathan Swift / Джонатан Суифт


"When a true genius appearsin the world, you may know him by this sign, that the duncers are all against him."

"Когато в света се появи истински гении, той може да бъде познат по това, че всички глупци са против него."

Roger Federer / Роджър Федерер

"Against the top players, you can’t play the game you want to play."

"Срещу най-добрите играчи не можеш да играеш играта, която искаш да играеш."

James Joyce / Джеймс Джойс

"A man of genius makes no mistakes. His errors are volitional and are the portals of discovery."

"Геният не прави грешки. Неговите грешки са волеви и са портали към открития."

"Better pass boldly into that other world, in the full glory of some passion, than fade and wither dismally with age."

 "По-добре да преминем смело в онзи друг свят, в пълната слава на някаква страст, отколкото да избледнеем и да изчезнем безучастно с възрастта."

"Think you're escaping and run into yourself. Longest way round is the shortest way home."

"Мислите, че сте избягали и се натъквате на себе си. Най-дългия път е най-краткият път към вкъщи."

"Mistakes are the portals of discovery."

"Грешките са портали към открития."

"Your battles inspired me - not the obvious material battles but those that were fought and won behind your forehead."

"Битките ви ме вдъхновяват - не очевидните материални битки, а тези, които се водят и печелят зад челото ви."

"I am tomorrow, or some future day, what I establish today. I am today what I established yesterday or some previous day."

"Аз съм утре, или някой бъдещ ден, това, което установявам днес. Днес съм, това, което съм създал вчера или някой предишен ден".

Marie Curie / Мария Кюри

"Nothing in life is to be feared, it is only to be understood."

"В света няма неща, от които да ни е страх, има неща за разбиране."

Galileo Galilei / Галилео Галилей

"I have never met a man so ignorant that I couldn't learn something from him."
"Не съм срещал човек, толкова неграмотен, че да не мога да науча нещо от него."
"You cannot teach a man anything; you can only help him find it within himself."
"Не можеш да научиш човек, можеш единствено да му помогнеш да го намери за себе си."
"All truths are easy to understand once they are discovered; the point is to discover them."
"Всички истини стават лесни за разбиране след като са веднъж са открити; проблемът е да бъдат открити."
"I do not feel obliged to believe that the same God who has endowed us with sense, reason, and intellect has intended us to forgo their use."
"Не се чувствам задължен да вярвам, че същият Бог, който ни е надарил с чувства, разум и интелект, го е направил с намерението да забравим тяхната употреба."
"In questions of science, the authority of a thousand is not worth the humble reasoning of a single individual."
"В науката, авторитетът на хиляда няма стойността на смиреното размишление на един."

"И все пак тя се върти!"


"And yet it moves"