Henri Bergson / Анри Бергсон


"The only cure for vanity is laughter, and the only mistake that is ridiculous is vanity."

"Единственият лек за суетата е смехът и единствената грешка, която е смехотворна, е суетата."
 
"Striving for mechanization of life is really ridiculous."

"Стремежът към механизация на живота е наистина смешен."

"Eyes can see only what the mind is ready to understand."

"Очите виждат само това, което умът е готов да разбере."

"Think as man of action, act as man of thought."

„Мисли като човек на действието, действай като човек на мисълта.“

"To exist means to change yourself, to change yourself means to grow, to grow means to redescover yourself constantly."

"Да съществуваш означава да се променяш, да се променяш означава да съзряваш, да съзряваш означава постоянно да се преоткриваш."

"Present is the past, meeting the future. In fact, all feelings are memories."

„Настоящето е минало, посрещащо бъдещето. Всъщност, всички чувства са спомени.“

"The universe is a machine for creating Gods."

„Вселената е машина за създаване на богове.“

No comments:

Post a Comment