Stephen Hawking / Стивън Хокинг

           
"People who brag about their IQ are certainly losers."

“Хората, които се хвалят със своя коефициент на интелигентност, са определено губещи.”

"We are in danger of destroying ourselves by our greed and stupidity. We cannot remain looking inwards at ourselves on a small and increasingly polluted and overcrowded planet."

"Ние сме в опасност от самоунищожение от нашата собствена алчност и глупост. Не може да продължаваме да гледаме само себе си в една замърсена и пренаселена планета."


"There is a meaning only if you don't give up."


"Има смисъл, само ако не се отказвате."

"One of the fundamental rules of the universe is that nothing is perfect. Perfection simply does not exist. Without imperfection would not exist neither you nor me."

 "Едно от основните правила във Вселената е, че нищо не е съвършено. Съвършенство просто не съществува. Без несъвършенство не бихме съществували нито вие, нито аз."

"Because every new day could be last, I have developed a desire to make the most of each and every minute."

"Защото всеки нов ден може да бъде последен за мен, аз развих желание да извлека възможно най-много от всяка минута."

"Quiet people have the loudest minds."

"Мълчаливите хора имат най-дивите умове."

"My expectations were reduced to zero when I was 21. Everything since then has been a bonus."

"Очакванията ми бяха сведени до нула, когато бях на 21. Всичко от тогава нататък е било бонус."

Stefan Zweig / Стефан Цвайг"Not the elite, but the crowd is captivated by the "radiant power of glory "."

"Не елитът, а тълпата е запленена от "лъчезарната власт на славата"."

"The great desperation always give birth to a great force."

"Голямото отчаяние винаги поражда голяма сила."

Annelies Marie "Anne" Frank / Анита Франk

             

"Why people trust each other so little?"

"Защо хората толкова малко се доверяват един на друг?"

"The happy man make others happy."

"Щастливият човек прави и околните щастливи."

"How wonderful is that nobody need to wait a moment before making the world better."
"Колко е чудесно, че никой няма нужда да чака нито миг, преди да направи света добър."
"Paper has more patience than people."
"Хартията има повече търпение отколкото хората."

Adam Smith / Адам Смит
"Man is an animal that makes transactions: no other animal did not do so - no dog will replace his bone with another."

"Човек е животно, което прави сделки: никое друго животно не постъпва така - никое куче няма да си смени кокала с друго."

"The power of habit is so great that there are things we do without pleasure, but we would suffer if we are not doing them."

"Силата на навика е толкова голяма, че има неща, които вършим без удоволствие, но бихме страдали, ако не ги правехме."

Julia Leontieva / Юлия Леонтиева

"If they believe you, although they do not understand you, then they love you."

"Ако ти вярват, въпреки че не те разибират, значи те обичат."

Friedrich Schiller / Фридрих Шилер"Man plays only where is a man in the full sense of the word, and is fully man only where he plays."

"Човекът играе само там, където е човек в пълното значение на думата, и е изцяло човек само там, където играе."

"While the woman-god requires from us worship, the godlike woman kindles our love."

"Докато жената-бог изисква от нас обожание, богоподобната жена разпалва нашата любов."

"Most suffering in our lives does not cause those who we hate but those we love."

"Най-много страдания в живота ни причиняват не тези, които мразим, а тези, които обичаме."

Ken Robinson / Кен Робинсън

 


 "If you are not prepared to be wrong, you will never come up with anything original."

"Ако не сте готови да сгрешите, вие никога няма да направите нещо оригинално."

Don Miguel Ruiz / Дон Мигел Руис"To act is to live fully. Inaction is the way to denial of life. Inaction is like sitting in front of the TV every day for years, because you fear of being alive and taking the risk to reveal its essence. To reveal its essence means act. There can exist many great ideas in your head but change comes only with the action. If the idea is not put into practice, it will not take place, will not produce results, nor will reward you...

... It is not necessary to know or prove anything. The only thing that matters is to be, to take the risk and enjoy life. Say "no" when you mean "no" and "yes" when you want to say "yes." You have the right to be yourselves. And you will be yourselves only when you make the best of your abilities. When you do not do it, you deny your own right to be yourselves. It is worthwhile to nurture that seed in your mind. You do not need knowledge or great philosophical concepts. You do not need others to accept you. You give expression to your own divinity through your life and the love for yourself and for the others. To say "I love you" is a manifestation of the divine. " 

"Да действаш означава да живееш пълноценно. Бездействието е начин за отричане на живота. Бездействието е да седиш пред телевизора всеки ден в продължение на години, защото се боиш да бъдеш жив и да поемеш риска да разкриеш същността си. Да разкриеш същността си означава да действаш. В главата ти може да има много велики идеи, но промяната идва единствено с действието. Ако идеята не бъде приложена на практика, тя няма да се осъществи, няма да даде резултати, нито ще те възнагради...

...Не е необходимо да знаем или доказваме каквото и да било. Единственото, което има значение, е да бъдем, да поемем риска и да се радваме на живота. Кажете „не", когато искате да кажете „не", и „да", когато желаете да кажете „да". Вие имате правото да бъдете самите себе си. А ще бъдете самите себе си, само когато правите най-доброто, на което сте способни. Когато не го правите, вие отричате правото си да бъдете самите себе си. Заслужава си да подхранвате това семенце в ума си. Не ви е необходимо познание или велики философски концепции. Не ви е необходимо другите да ви приемат. Вие давате израз на собствената си божественост чрез живота си и любовта към себе си и към другите. Да кажеш „Обичам те" е проява на божественото."

Ingrid Bergman / Ингрид Бергман

 


 "A kiss is sweet invention of nature that stop speech when words become superfluous."

"Целувката е мил начин, измислен от природата, за да спре речта, когато думите станат излишни."

Karl Lagerfeld / Карл Лагерфелд

 


"Personality begins where comparison ends."

"Персоналността започва, там където сравненията свършват."

Michel Cua / Мишел Куа

"Love is not to own someone else to enrich yourself but to dedicate to another and enrich him."

"Любовта не е да притежаваш някой друг, за да обогатиш себе си, а да се отдадеш на друг, за да обогатиш него."

Anne Frank / Ане Франк

   
"To win your happiness means working for it and to do good, not speculating or laze. Lightness may seem tempting, but only work satisfies."

" Да спечелиш щастието си значи да работиш за него и да правиш добро, а не да спекулираш или да мързелуваш. Леността може да изглежда примамлива, но само трудът удовлетворява."

"Why do some people have to starve while there are surpluses of food in other parts of the world? Oh, why are people so foolish?"


"Защо някои хора трябва да гладуват, докато има излишъци от храна в други части на света? О, защо хората са толкова неразумни?"

 "If I stay alive, I will achieve more than my mother at any time, I will not remain insignificant, I will work in society and for the people."


"Ако остана жива, ще постигна повече, отколкото майка ми когато и да било, няма да остана незначителна, ще работя в обществото и за хората."

"It is so hard - this constant battle between the heart and reason! Everything should come by its time but how I can know for sure that I've chosen the right time?

"О, колко е трудно – все тази борба между сърцето и разума! Всичко трябва да бъде с времето си, но как да разбера със сигурност, че съм избрала подходящото време?"

"O, those stupid adults, it would be good if they educate themselves first before making so many remarks to the young."

"О, тези глупави възрастни, добре би било да се заемат със собственото си възпитание, преди да правят толкова много забележки на младите!"

"Actually, things are the way you do them yourself. Here, in the Hidden House, no one gives a good example, everyone should overcome his bad mood himself "
 
 "Всъщност нещата са такива, каквито сам ги направиш. Тук, в Задната къща, никой не дава добър пример, всеки трябва сам да надвива лошото си настроение. 

 "My work, hope, love and courage - all this gives me stable ground and makes me good."

"Работата, надеждата, любовта и куражът ми – всичко това ми дава опора и ме прави добра."

"Now I know that bravery and happiness are needed first."

"Сега знам, че първо са необходими смелост и радост!"

"And the one who is happy, he makes his closest ones happy; the one who is brave and has faith will never fall in danger." 

"А който е щастлив, той прави и околните щастливи; който има смелост и вяра, никога няма да пропадне в беда."

 "What's the point thinking about your misfortune after you are unhappy?"

"Какво ще ти помогне да мислиш за нещастието, след като ти самият си нещастен?"
 
"No one can forbid anyone to have their own opinion, no matter how young they are."

"Никой не може да забрани на някого да има свое мнение, колкото и млад да е той."

"Think of all the beauty still left around you and be happy."

"Мисли си за цялата красота, която е все още около теб и бъди щастлив."

"I keep my ideals, because in spite of everything I still believe that people are really good at heart."

"Пазя идеалите си, защото въпреки всичко все още вярвам, че хората са добри по сърце."
"Good should be done to people."

"Трябва да се прави добро на хората."

"I can shake off everything if I write; my sorrows disappear, my courage is reborn."

"Мога да се отърся от всичко, ако пиша; тъгите ми изчезват, куражът ми се преражда."

"Paper is more patient than man."

"Хартията е много по-търпелива от човека."

"One who does not write, doesn't know how pleasant it is to write."

"Този, който не пише, не знае колко е приятно да пишеш."

"I can shake off everything if I write; my sorrows disappear, my courage is reborn."

"Мога да се отърся от всичко, ако пиша; тъгите ми изчезват, куражът ми е прероден."

"The happy man is making others happy."

"Щастливият човек прави и околните щастливи."

"How wonderful is that nobody need to wait a moment before making the world better."

"Колко е чудесно, че никой няма нужда да чака нито миг, преди да направи света добър."