Jerome K. Jerome / Джером К. Джером

"We are truly hopeless slaves to our stomach. Do not be tapped by morality and justice, my friends; watch vigilantly your stomach, eat carefully and in moderation. Then virtue and contentment will come to rule in the heart of anyone without effort on his side, and he will be a good citizen, a loving husband and loving father - a religious and noble person."
"Ние наистина сме същински и безнадеждни роби на стомаха си. Не се отплесвайте по нравственост и справедливост, приятели мои; зорко следете стомаха си, хранете го внимателно и с мярка. Тогава добродетелта и задоволството ще дойдат да зацаруват в сърцето на всеки, несподирени чрез усилие от негова страна; и той ще бъде добър гражданин, любящ съпруг и нежен баща - набожен и благороден човек."
"Love is like chicken pox. We all need to pass it." 
"Любовта е като шарката. Всички трябва да я изкараме."
"Throw the ballast overboard! Let your boat of life be light and only carry what you need - cozy home and simple pleasures, two or three friends worthy of this name, one, whom you love and who loves you , one cat, one dog, one or two pipes, food and clothing as it is necessary, but plenty to drink because thirst is a dangerous thing.
You will see that boat then go lighter and not as easy to reverse and turn you, if it reverse the trouble will not be great - the good and health goods does not afraid of water. You will have time for work and reflection - time to get drunk from the sun of life and listening to solo music, which derives from divine wind chords of human hearts around us."

"Изхвърлете баласта зад борда! Нека лодката ви в живота да бъде лека и да носи само онова, което ви е нужно - уютен дом и прости удоволствия, двама трима приятели, достойни за това име, едного, когото да обичате и който да ви обича, една котка, едно куче, една-две лули, храна и облекло дотолкова, доколкото са необходими, но малко повечко за пиене, защото жаждата е опасно нещо.
Ще видите, че тогава лодката върви по-леко и не може тъй лесно да се преобърне, а обърне ли се, бедата няма да бъде голяма - добрата и здрава стока не се бои от вода. Ще имате време и за работа, и за размисъл - време да се опивате от слънцето на живота и за слушане на соловата музика, която божественият вятър извлича от струните на човешките сърца край нас."

Omar Khayyám / Омар Хаям"Do not do bad - it will come back like a boomerang. Do not spit into the well from which you are drinking water. Do not grieve the one who has a lower rank. Maybe one day you will ask him for something. Do not give up your friends - you will not replace them. Do not lose your favorite people - you will not return them. Do not lie yourself. In time, you will be convinced that with these lies, you betrayed yourself. "

"Не прави зло - то ще се върне като бумеранг. Не плюй в кладенеца, от който пиеш вода. Не оскърбявай този, който има по-нисък ранг. Може един ден да го молиш за нещо. Не предавай приятелите си - няма с кого да ги замениш. Не губи любимите си - няма да ги върнеш. Не лъжи себе си. С времето ще се убедиш, че с тези лъжи, ти си предавал себе си."

"It is better to be alone rather than to be with whoever you find."

"По-добре да бъдеш самотен, отколкото да дружиш с когото ти попадне."

L. Mercier / Л. Мерсие

"A wise man gets insults, but does not accept them."

"Мъдрият получава оскърбления, но не ги приема."

Miguel de Cervantes / Мигел де Сервантес

       

"The journey is better then the end."

"Пътуването е по-добро от своя край."

"Love has no better servant than the case."

"Любовта няма по-добър помощник от случая."

"Nothing seems so cheap and is priced so expensive as politeness."

 "Нищо не струва така евтино и не се цени така скъпо, както учтивостта."

Audrey Hepburn / Одри Хепбърн
"If you ever need a helping hand, you will find it attached to your own arm."

 "Ако някога се нуждаете от ръка за помощ, ще я намерите закачена на собственото си рамо."

"Nothing is impossible, the world itself says "I'm possible"."

"Нищо не е невъзможно, самият свят заявява "Аз съм възможен","

"The most important thing is to enjoy your life - to be happy - it is all that matters."

"Най-важното нещо е да се наслаждаваш на живота си - да бъдеш щастлив - това е единственото, което има значение."

"Happy girls are the prettiest."

"Усмихнатите момичета са най-красивите."
"I believe in pink. I believe that laughter is the best way to burn calories. I believe in kissing, in many kisses. I believe you have to stay strong when it seems everything goes wrong. I believe that happy girls are most beautiful girls. I believe there will always be tomorrow and I believe in miracles. "
"Вярвам в розовото. Вярвам, че смехът е най-добрият начин да гориш калории. Вярвам в целувките, в многото целувки. Вярвам, че трябва да останеш силен тогава, когато изглежда, че всичко върви на зле. Вярвам, че щастливите момичета са най-красивите момичета. Вярвам, че винаги ще има утре и вярвам в чудеса."

Emanuil A. Vidinski / Емануил А. Видински

"It is important to be close with yourself and to watch things face to face. There are many internal states which people fail to share even with their closest person, often we are scared, shy, we think it will sound strange, drooling, or even lightly crazy. But in fact these states frame our true self. "

"Важно е да се доближаваш до себе си и да гледаш нещата лице в лице. Има безкрайно много вътрешни състояния, които не успяваме да споделим дори с най-близкия си човек, често се плашим, че ще прозвучат странно, лигаво, несериозно или дори налудничаво. А именно тези състояния рамкират истинската ни същност."

Martin Heidegger / Мартин Хайдегер

"People are what they do."

"Хората са това, което вършат."

""Gratitude"- as main feature of poetry and thinking."

""Благодарност" - като основна черта на поезията и на мисленето."

"Senility and aging put their own demands on us."

"Старостта и остаряването поставят собствените си изисквания към нас."

"The move across the field with roads is led by an invisible hand."

"Ходът из полето с пътищата е воден от невидима ръка."

"Information Age develops everywhere its 'style'."

"Информационната ера развива навсякъде своя "стил"."

"И все пак как би могъл някой да доведе днешните хора до простите въпроси, до непотребните?"

"To grow, means that you open firmament of the heaven, but also to be rooted in the solid earth."

"Да растеш, значи да ти се открие небесният простор, но и да си вкоренен в земната твърд."

"Love makes thanksgiving in faithfulness to ourselves and in unconditional faith in the other. This is how love rises steadily to its real secret."

"Любовта превръща благодарността във вярност към самите нас и в безусловна вяра в другия. Така любовта се въздига постоянно към същинската си тайна."

"The simple hides the secret of the lasting and the great."

"Простото крие тайната на трайното и великото."

Ludwig Wittgenstein / Лудвиг Витгенщайн


"6.52 We feel that even if answer at all possible scientific questions, the problems of our lives will not be touched at all. Then will not be any further questions, and that is the answer."

"6.52 Ние чувстваме, че дори когато е отговорено на всички възможни научни въпроси, проблемите на живота ни изобщо няма да бъдат докоснати. Наистина тогава няма да остане повече някакъв въпрос; и именно това е отговорът."

"We got to know the nature of calculating by learning to calculate."

"Разбираме природата на изчисляването като се учим да изчисляваме."

"The difficulty is to realize the groundlessness of our believing."

"Трудността се състои в това, да разберем основанието на нашата вяра."

Chuck Norris Jokes / Чък Норис Шеги"Chuck Norris does not sleep; he waits."

"Чък Норис не спи; той чака."

"Chuck Norris wears sunglasses so that his eyes won't hurt the sun."

"Чък Норис носи слънчеви очила, за да предпази слънцето от очите си."

"Chuck Norris can kill two stones with one bird."
"Чък Норис може да убие два камъка с едно пиле."
 "Chuck Norris doesn't breathe air. He holds air hostage."
"Чък Норис не диша въздух. Той взима въздуха за заложник."
 "Chuck Norris once kicked a horse in the chin. Its descendants today are known as giraffes."
"Чък Норис веднъж ритнал кон в брадичката. Сега потомците му са известни като жирафи."
 "When Chuck Norris turned 18, his parents moved out."
"Когато Чък Норис навършил 18, родителите му се изнесли."

 "If Chuck Norris was a Spartan in the movie 300, the movie would be called 1."

"Ако Чък Норис беше спартанец във филма 300, филмът щеше да се казва 1."

 "Chuck Norris knows Victoria's secret."

Без превод.

"Chuck Norris doesn't dial the wrong number. You answered the wrong phone."

"Чък норис не е набрал грешен номер. Ти си вдигнал неправилния телефон."
"
Chuck Norris was bitten by a cobra and after five days of excruciating pain... the cobra died."
"Чък Норис беше ухапан от кобра и след пет дни в нечовешки болки... кобрата умря."
"Only Chuck Norris can strangle his enemy with wireless phone."
"Единствено Чък Норис може да удуши врага с си безжичен телефон."
Chuck Norris put frames on his Windows.
Чък Норис си е сложил дограма на Windows-а.
All Fast food restaurants were created so that people could eat while running from Chuck Norris.

Всички рестуранти за бързо хранене са направени, за да могат хората да хапнат, докато бягат от Чък Норис.

If you spell Chuck Norris's name in scrabble, you win forever.
Ако напишеш името на Чък Норис в скрабъл, побеждаваш завинаги.

When Chuck Norris slices onion, onion cry.
Когато Чък Норис реже лук, лукът плаче.

Chuck Norris is what makes the Central Nervous System nervous.
Чък Норис е причината централната нервна система да бъде нервна.
   
Fear of spiders is aracnaphobia, fear of tight spaces is chlaustraphobia, fear of Chuck Norris is called Logic.

Страх от паяци се нарича аракнафобия, страх от тесни пространства е калострофобия, а страх от Чък Норис се нарича логика. 

Only Chuck Norris owns Apple products with the whole apple.
Само Чък Норис притежава продукти на Епъл с цялата ябълка.

Chuck Norris can win American Idol using only sign language.
Чък Норис може да спечели Америкън Айдъл, използвайки езика на глухонемите.

Ghosts sit around the campfire and tell Chuck Norris stories.
Призраците седят около лагерен огън и си разказват Чък Норис истории.

Chuck Norris has a grizzly bear carpet in his room. The bear isn't dead it is just afriad to move.

Чък Норис има мечка гризли в стаята вместо килим. Мечката не е мъртва, а просто я е страх да се движи.

When Chuck Norris do push-ups the Earth pushes away of him.

Когато прави лицеви упори не Чък Норис се отблъсква от Земята, а Земята от него.
  

Chuck Norris won the World Series of Poker using Pokemon cards.
Чък Норис спечели Световните серии по покер, използвайки карти Покемон.

When Chuck Norris throw a grenade he kills fifty people before the explosion.

Когато чък Норис хвърли граната убива петдесет човека, преди тя да е избухнала.

Chuck Norris is dead long ago, Death just hasn't built up the courage to tell him yet.
Чък Норис е мъртав от много отдавна, но смъртта oще не е събрала смелост да му каже.

Chuck Norris has already been to Mars; that's why there are no signs of life.
Чък Норис вече е бил на луната, затова там няма признаци на живот.

Once the cop pulled over Chuck Norris....the cop was lucky to leave with a warning.
След като полицай спрял Чък Норис, той извадил късмет да бъде пуснат само с предупреждение.

Chuck Norris doesn't make left turns because everything he does is right.
Без превод.

Jesus can walk on water, Chuck Norris can swim through land.
Ако Исус може да ходи по вода, то Чък Норис може да плува по сушата.

Chuck Norris can cut through a hot knife with butter.
Чък Норис може да реже през нож с масло.

Chuck Norris doesn't flush the toilet, he scares the sh*t out of it.
Без превод.

Chuck Norris can touch this.
Без превод.

Chuck Norris can count to infinity more than twice.
Чък Норис може да брои до безкрайност повече от два пъти.
 
Death once had a near-Chuck Norris experience.
Без превод.

Chuck Norris will never have a heart attack. His heart isn't nearly foolish enough to attack him.
Чък Норис не може да получи сърдечен удар, защото сърцето му го е страх да го удари.