Chuck Norris Jokes / Чък Норис Шеги"Chuck Norris does not sleep; he waits."

"Чък Норис не спи; той чака."

"Chuck Norris wears sunglasses so that his eyes won't hurt the sun."

"Чък Норис носи слънчеви очила, за да предпази слънцето от очите си."

"Chuck Norris can kill two stones with one bird."
"Чък Норис може да убие два камъка с едно пиле."
 "Chuck Norris doesn't breathe air. He holds air hostage."
"Чък Норис не диша въздух. Той взима въздуха за заложник."
 "Chuck Norris once kicked a horse in the chin. Its descendants today are known as giraffes."
"Чък Норис веднъж ритнал кон в брадичката. Сега потомците му са известни като жирафи."
 "When Chuck Norris turned 18, his parents moved out."
"Когато Чък Норис навършил 18, родителите му се изнесли."

 "If Chuck Norris was a Spartan in the movie 300, the movie would be called 1."

"Ако Чък Норис беше спартанец във филма 300, филмът щеше да се казва 1."

 "Chuck Norris knows Victoria's secret."

Без превод.

"Chuck Norris doesn't dial the wrong number. You answered the wrong phone."

"Чък норис не е набрал грешен номер. Ти си вдигнал неправилния телефон."
"
Chuck Norris was bitten by a cobra and after five days of excruciating pain... the cobra died."
"Чък Норис беше ухапан от кобра и след пет дни в нечовешки болки... кобрата умря."
"Only Chuck Norris can strangle his enemy with wireless phone."
"Единствено Чък Норис може да удуши врага с си безжичен телефон."
Chuck Norris put frames on his Windows.
Чък Норис си е сложил дограма на Windows-а.
All Fast food restaurants were created so that people could eat while running from Chuck Norris.

Всички рестуранти за бързо хранене са направени, за да могат хората да хапнат, докато бягат от Чък Норис.

If you spell Chuck Norris's name in scrabble, you win forever.
Ако напишеш името на Чък Норис в скрабъл, побеждаваш завинаги.

When Chuck Norris slices onion, onion cry.
Когато Чък Норис реже лук, лукът плаче.

Chuck Norris is what makes the Central Nervous System nervous.
Чък Норис е причината централната нервна система да бъде нервна.
   
Fear of spiders is aracnaphobia, fear of tight spaces is chlaustraphobia, fear of Chuck Norris is called Logic.

Страх от паяци се нарича аракнафобия, страх от тесни пространства е калострофобия, а страх от Чък Норис се нарича логика. 

Only Chuck Norris owns Apple products with the whole apple.
Само Чък Норис притежава продукти на Епъл с цялата ябълка.

Chuck Norris can win American Idol using only sign language.
Чък Норис може да спечели Америкън Айдъл, използвайки езика на глухонемите.

Ghosts sit around the campfire and tell Chuck Norris stories.
Призраците седят около лагерен огън и си разказват Чък Норис истории.

Chuck Norris has a grizzly bear carpet in his room. The bear isn't dead it is just afriad to move.

Чък Норис има мечка гризли в стаята вместо килим. Мечката не е мъртва, а просто я е страх да се движи.

When Chuck Norris do push-ups the Earth pushes away of him.

Когато прави лицеви упори не Чък Норис се отблъсква от Земята, а Земята от него.
  

Chuck Norris won the World Series of Poker using Pokemon cards.
Чък Норис спечели Световните серии по покер, използвайки карти Покемон.

When Chuck Norris throw a grenade he kills fifty people before the explosion.

Когато чък Норис хвърли граната убива петдесет човека, преди тя да е избухнала.

Chuck Norris is dead long ago, Death just hasn't built up the courage to tell him yet.
Чък Норис е мъртав от много отдавна, но смъртта oще не е събрала смелост да му каже.

Chuck Norris has already been to Mars; that's why there are no signs of life.
Чък Норис вече е бил на луната, затова там няма признаци на живот.

Once the cop pulled over Chuck Norris....the cop was lucky to leave with a warning.
След като полицай спрял Чък Норис, той извадил късмет да бъде пуснат само с предупреждение.

Chuck Norris doesn't make left turns because everything he does is right.
Без превод.

Jesus can walk on water, Chuck Norris can swim through land.
Ако Исус може да ходи по вода, то Чък Норис може да плува по сушата.

Chuck Norris can cut through a hot knife with butter.
Чък Норис може да реже през нож с масло.

Chuck Norris doesn't flush the toilet, he scares the sh*t out of it.
Без превод.

Chuck Norris can touch this.
Без превод.

Chuck Norris can count to infinity more than twice.
Чък Норис може да брои до безкрайност повече от два пъти.
 
Death once had a near-Chuck Norris experience.
Без превод.

Chuck Norris will never have a heart attack. His heart isn't nearly foolish enough to attack him.
Чък Норис не може да получи сърдечен удар, защото сърцето му го е страх да го удари.