William Gibson / Уилям Гибсън

             


 "Souls can't move that quickly, and are left behind, and must be awaited, upon arrival, like lost luggage."

"Душите не могат да се пренасят толкова бързо и остават назад, и трябва да бъдат изчакани, докато пристигнат, като изгубен багаж." 

Arnold Schwarzenegger / Арнолд Шварценегер

             

"As soon as you understand that you are here because of a lot of help, you understand that now it is time to help others. You got to help others. Don’t just think of yourself."


"Колкото по-скоро разберете, че сте тук, заради многото оказана ви помощ, ше разбирате, че сега е време да помогнете на другите. Вие трябва да помогнете на другите. Не мислете просто за себе си."

"Turn me into we."

"Обърни аз в ние."

"None of us can make it alone"

"Никой от нас не може да успее сам."

"Trust yourself no matter what anyone else thinks."

"Вярвай в себе си, независимо какво другите мислят."

"Not what but who."

"Не какво а кой."

"You have to figure out what makes you happy."

"Трябва да разбереш какво те прави щастлив."

 "I didn't want to be just a bodybuilder champion, I wanted to be the best bodybuilder of all times. Deep, deep down ask yourself who do you want to be."

 "Не исках да съм просто шампион в бодибилдинга, исках да съм най-добрият бодибилдър на всички времена. Попитайте се дълбоко в себе си кой искате да бъдете."

"The most important thing is always to have a deadline."

"Най-важното нещо е винаги да имаш краен срок."

"Trust yourself no matter how and what anyone else thinks."

"Вярвай в себе си, независимо как и какво мислят другите."

"Dig deep, deep down, and ask yourself who you want to be. Not what but who."

"Погледни дълбоко в себе си и се запитай кой искаш да бъдеш. Не какво, а кой."

"Not the law but break the rules."

"Не нарушавай закона, нарушавай правилата."

"Don't be afraid to fail." 

"Не се страхувай да се провалиш."

"Pay no attention to the people that say it can not be done."

"Не обръщай внимание на хората, които казват, че нещо не може да бъде направено."

"You must always find time to give something back."

"Винаги трябва да намираш време за отблагодаряване."

"Work like hell."

"Работи адски много."

"You have got to be inside the muscle."

"Трябва да си вътре в мускула."

Michael Jackson / Майкъл Джексън

             "Believe in yourself."

 "Вярвай в себе си."

"Study the greats and become greater."

"Изучавай най-великите и стани по-велик."

"Lies are running sprints, but the truth is running a marathon."

 "Лъжите пробягват спринтове, но истините пробягват маратони."

"If you do not believe in yourself, who would believe?"

 "Ако не вярваш в себе си, кой би повярвал?"

"The best education in the world is to watch the masters at work."

 "Най-доброто образование в света е да наблюдаваш майсторите по време на работа."

"People ask me how I make music. I tell them I just step into it. It's like to stand in the river and bear along it. Every moment in the river has its song."

 "Хората ме питат как правя музика. Казвам им, че просто стъпвам в нея. То е като да стъпиш в реката и да се понесеш по течението. Всеки момент в реката има своята песен."

Viktor Frankl / Виктор Франкъл


               
"Between stimulus and response there is a space. In that space is our power to choose our response. In our response lies our growth and our freedom."

"Между стимулите и реакциите има пространство. В това пространство е нашата сила да избираме нашия отговор. В нашия отговор лежи нашия растеж и нашата свобода."

 "We have seen... how responsibility grows from the awareness that one has a concrete, personal task, a mission, to fulfill. Without the perspective that there is a unique meaning for a unique human being, the human being certainly weakens in difficult situations."

"Виждали сме... как отговорнсотта нараства с осъзнатостта, че всеки има конкретна, персонална задача, мисия, която да осъществи. Без перспективата, че има уникален смисъл за всяко уникално човешко същество, човешкото същество със сигурност би било уязвимо в трудни ситуации."

"The one thing that you cannot take away from me is my freedom to choose how I will respond to what you do to me."

"Единственото нещо, което не може да ми бъде отнето е свободата да избирам как ще отвърна на това, което правиш с мен."

"Happiness cannot be pursued; it must ensue. One must have a reason to 'be happy'."

"Щастието не може да бъде преследвано; то трябва да  настъпи. Човек трябва да има причина, за 'да бъде щастлив'"

"Everything can be taken from a man but one thing, the last of the human freedoms — to choose one's attitude in any given set of circumstances, to choose one's own way."

"Всичко може да бъде отнето на човек без едно, последната човешка свобода - да избира поведението си при всякакви обстоятелства, да избира своя собствен път."

 "A man who becomes conscious of the responsibility he bears toward a human being who affectionately waits for him, or to an unfinished work, will never be able to throw away his life. He knows the "why" for his existence, and will be able to bear almost any "how"."

"Този, който става съзнателен за отговорността, която носи за човешкото същество, което предано го изчаква, или за недовършената работа, той не ще бъде способен никога да остави живота си. Той знае "защо"-то на своето съществуване и ще бъде в състояние да понесе почти всяко "как"."

"Everything can be taken from a man but one thing, the last of the human freedoms - to choose one's attitude in any given set of circumstances, to choose one's own way."

"Всичко може да бъде взето от един човек, без едно нещо, последната от човешките свободи - да се избере отношението във всеки даден набор от обстоятелства, да се избере собствения път."
"Don't aim at success - the more you aim at it and make it a target, the more you are going to miss it."

"Не се целете в успеха - колкото повече се целите в него и го превръщате в мишена, толкова повече се оталечавате от него."

"It is the very pursuit of happiness that thwarts happiness."

"Щастието се крие в самото търсене на щастие."

"When we are no longer able to change a situation we are challenged to change ourselves."

"Когато повече не сме способни да променяме даден ситуация, трябва да бъдем способни да променим себе си."