John Steinbeck / Джон Стайнбек

           

"Fear does not lead to debauchery. But fear does it. Perhaps the fear of losing power."

"Страхът не води до поквара. Страхът я прави. Може би страхът от загуба на власт."

"With all my inherent uncertainty into one I am sure: under the top layer of their laxity people want one thing - to be good and to be loved."

 "С цялата си вродена несигурност, в едно съм сигурен: под най-горния пласт на своята слабохарактерност хората искат едно - да са добри и да ги обичат."

"If there's anything to live for, you will find also how to live for it."

 "Ако има за какво да се живее, ще се намери и как."

"You do not need a man to be very smart in order to be good."

 "Не е нужно човек да е много умен, за да е добър."

"Progress is only possible if people are willing to give more than they receive."

 "Прогресът е възможен само, ако хората са склонни да дадат повече, отколкото получават."

"It's great when the mediocre man understand that to be great, it means to be the loneliest in the world."

 "Чудесно е, когато посредствения човек разбере, че да си велик, значи да си най-самотният на света."

"We are solitary animals. And we spend our whole life trying to be less lonely."

 "Ние сме самотни животни. И прекарваме целия си живот в опити да бъдем по-малко самотни."

"I believe that free, inquisitive mind of man is the most precious thing in the world."

 "Вярвам, че свободният, търсещ ум на човека е най-скъпоценното нещо на света."

"If you hit, hit so that the other will not stand up anymore."

 "Ако ще удряш, удряй така, че другият да не стане повече."

"People with the herd instinct win battles and free people win wars."

 "Хората със стадно чувство печелят битките, а свободните хора печелят войните."

"When a man says he does not want to talk about something, he usually wants to say that for he is not able to think about anything else."

"Когато човек твърди, че не иска да говори за нещо, той обикновено иска да каже, че не е в състояние да мисли за нищо друго."

"For a child there is no greater horror than not to be loved, to turn the child away it is hell from which that child is trembling."

"За едно дете няма по-голям ужас от това да не го обичат, да го отблъснеш е за него пъкълът, от който то трепери."

"Our species, the human one, is the only creative type and it has only one creative tool - the mind and the spirit of the individual."

 "Нашият вид, човешкият, е единствения съзидателен вид и той разполага само с едно творческо оръдие - ума и духа на отделния човек."


Gore Vidal / Гор Видал

"Style is knowing who you are, what you want to say, and not giving a damn."

"Стил е това да знаеш кой си, какво искаш да кажеш и да не даваш пет пари."

"A good deed never goes unpunished."

"Доброто дело никога не остава ненаказано."

Niels Bohr / Нилс Бор"An expert is a person who has made all the mistakes that can be made ​​in a narrow field."

"Експерт е човек, който е направил всички грешки, които могат да бъдат направени в една тясна сфера."

Charles Dickens / Чарлс Дикенс"A man is lucky if he is the first love of a woman. A woman is lucky if she is the last love of a man."

"Мъжът е късметлия, ако е първата любов на жената. Жената е късметлийка, ако е последната любов на мъжа."

"Have a heart that never hardens, a temper that never tires, and a touch that never hurts."

"Имай сърце, което никога не се втвърдява, нрав, който никога не се уморява и отношение, от което никога не боли."

Joseph Goebbels / Йозеф Гьобелс"The crowd is seeking access to the history even at the cost of ruin."

"Тълпата търси достъп до историята дори с цената на разруха."

David Russet / Дейвид Ръсет

"The normal people do not know that everything is possible."

"Нормалните хора не знаят, че всичко е възможно."

François-René de Chateaubriand / Франсоа-Рене Шатобриан
"Every man carries within himself a world made ​​up of all that he has lived and loved, and who constantly retrieve even if he orbits and pretend to live in an alien world."

„Всеки човек носи в себе си свят, съставен от всичко, което е преживял и обичал, и в който непрекъснато се прибира дори и когато обикаля и си дава вид, че живее в един чужд свят.”

Claude Lévi-Strauss / Клод Леви-Строс"The only way to force fate is to take the risk of these dangerous endpoints where social norms no longer have meaning, while the boundaries and requirements of the group are disappearing: the boundary of the populated area, the boundary of physiological resistance or physical and moral suffering. Because in this unstable border belt a man is exposed or to the ability to fall on the other side, or, conversely, from the vast ocean of unused forces surrounding well organized humanity, to impound a personal supply of power through which social order, fully unshakable, will be canceled in favor of the madly brave."
 
"Единственият начин да се насили съдбата е да поемеш риска по тези опасни крайни точки, където социалните норми престават да имат смисъл, като същевременно изчезват границите и изискванията на групата: границата на населената територия, границата на физиологическата съпротива или на физическото и моралното страдание. Защото именно в този нестабилен граничен пояс човек се излага или на възможността да попадне от другата страна, или, обратно, от огромния океан на неизползваните сили, заобикалящи добре организираното човечество, да каптира един личен запас от сила, благодарение на което общественият ред, изцяло непоклатим, ще бъде отменен в полза на безумно смелия."


"A great naivety and unscrupulousness is needed to think that people choose their beliefs independently of their fate."


"Необходима е голяма наивност и недобросъвестност, за да се мисли, че хората избират вярванията си независимо от своята участ."


"When people begin to feel cramped in their geographical, social and mental spaces, it is likely for them to give in to a simple solution: to refuse a human characteristic to some of the people."
 
"Когато хората започнат да се чувстват натясно в своите географски, обществени и умствени пространства, има опасност да се поддадат на едно просто решение: да откажат човешко свойство на една част от вида."
 
"If it is true that people have always tried to only one, namely to create a society where you can live, the forces that have guided our ancestors are present also in us. Nothing is rehearsed, we can start all from the beginning. "
 
"Ако е истина, че хората винаги са се стремели само към едно, а именно да създават общество, в което може да се живее, силите, които са ръководели нашите прадеди, присъстват и у нас. Нищо не е проиграно, можем да започнем всичко отначало."

"Ultimately, it is allowed to imagine that technical progress will pay this ransom, in which lies our hope: he will have to change back the solitude and oblivion in exchange of proximity that massively takes from us."
 
"В крайна сметка позволено ни е да си представяме, че техническият прогрес ще заплати този откуп, в който се крие нашата надежда: той ще трябва да връща рестото на самотата и забравата в замяна на близостта, която масово ни отнема."

Julius Caesar / Юлий Цезар"I'd prefer victory achieved with the mind rather than by force."

 "Предпочитам победа постигната с ум, отколкото със сила."

 "Die is cast."

"Жребият е хвърлен."

Moses / Моисей"An eye for an eye, a tooth for a tooth."

"Око за око, зъб за зъб."

Branislav Nušić / Бранислав Нушич"Often with its face, with the manners, behavior and movements, man is already predetermined for a mission in life."

"Често пъти със своята физиономия, с маниерите, държанието и движенията си човек вече е предопределен за известно призвание в живота."

"People with small weaknesses are not capable of great deeds."

"Хора с малки слабости не са способни на големи подвизи."

Guy de Maupassant / Ги дьо Мопасан"There is nothing more frightening than an old man digging in his youth."

"Няма нищо по-страшно от това стар човек да се рови в младостта си."