Louis Bourdaloue / Луи Бурдалу



"The wise man never laughs without twitching."

"Мъдрецът никога не се смее, без да потрепере."

"To forgive sincerely to forgive completely - this is the hardest test for mercy."

"Да простиш искренно, да простиш напълно - това е най-тежото изпитание за милосърдието."

Charles Baudelaire / Шарл Бодлер



"Life is a hospital, in which every patient is possessed by the desire to change his bed."

"Животът е болница, в която всеки пациент е обсебен от желанието да си смени леглото."

"Genius is nothing but youth recaptured."

"Гениалността не е нищо друго, освен повторно уловената младост."

"Making love means longing to enter into the other, but  the creator does never go out of himself."

 "Да правиш любов означава да копнееш да влезеш в другия, а творецът не излиза никога от себе си."

"Everything good and noble is act of reason and logic."

"Всичко хубаво и благородно е дело на разума и логиката."

"Undoubtedly, the woman is light, feeling of happiness, sometimes speech, but above all it is harmony not only in the gait and the movement of her limbs, but with her muslin veil, fluffy clouds and flowing fabrics that wrap her because they are like attributes and a pedestal of her divinity. "

"Несъмнено жената е светлина, предчувствие за щастие, понякога слово, но преди всичко тя е хармония не само в походката и движението на крайниците си, а и с муселините, воала, облаците пухкави и преливащи тъкани, които я обвиват, защото те са все едно атрибутите и пиедесталът на нейната божественост."

"And the wise and the stupid peiole think about pleasure and everyone runs to the selected piece of it to drink the cup of oblivion."

"И мъдрите, и пройдохите мислят за удоволствието и всеки тича към избраното от него кътче, за да изпие чашата на забравата."

"The strong one sees a brother in everything strong and sees own children in everything that needs to be protected."

"Силният предугажда брат във всичко силно и вижда свои чеда във всичко, което се нуждае от закрила или утеха."

"Judgment and dreaminess determine the perfect person."

"Разсъдливост и мечтателност определят съвършената личност."

"Co-dominance of the music and industry - a sign of decadence."

"Едновременното надмощие на музиката и индустрията - признак на упадък."

"The age limit of humanity will be approximately eight thousand and four hundred years."

"Пределната възраст на човечеството ще бъде приблизително осем хиляди и четиристотин години."

"As imagination has created the world, it is fair to manage it."

"Тъй като въображението е създало света, справедливо е да го управлява."

"System is kind of curse and we are constantly forced to deny it."

"Системата е един вид проклятие и ние сме принудени постоянно да се отричаме от нея."

"If you are not lucky, something is missing: find what it is."

"Ако не ви върви, значи нещо ви липсва: узнайте какво е то."

"Few people have the right to reign, because few are possessed of great passion. And since today everyone wants to reign but no one knows how to govern himself."

"Малцина имат право да царуват, защото малцина са обладани от голяма страст. А тъй като днес всеки иска да царува, никой не умее да управлява себе си."

Karl Marx / Карл Маркс



"All production is appropriation from nature by an individual in a particular form of society and through it."

"Всяко производство е присвояване на природата от страна на индивида в рамките на определена форма на обществото и посредством нея."

David Ricardo / Дейвид Рикардо



"Even in times of hunger wheat is imported not because people starve but because the corn merchant is making money."

"Дори във времена на глад жито се внася не защото народът гладува, а защото търговецът на жито печели пари."

Pirkei Avot / Пиркей Авот

"Persevere in learning. Studying not by your talents is treason to yourself and insult to life."

"Упорствай в учението. Да учиш не според заложбите си е измяна към теб самия и оскърбление към живота."

Kahlil Gibran / Халил Джубран

 
 
"Trees are poems that earth writes upon the sky. And we knock them down and make them into paper to describe our emptiness."
  "Дърветата са стихове, които земята пише върху небосклона. А ние ги поваляме и ги превръщаме в хартия, за да опишем празнотата си."
"If you love somebody, let them go, for if they return, they were always yours. If they don't, they never were."
"Ако обичате някого, оставете го да си тръгне. Ако се завърне, ще е твой завинаги. Ако не се върне обратно, никога не е бил твой."

Bruce Lee / Брус Лий


"Do not pray for an easy life, pray for the strength to endure a difficult one."

"Не се моли за лесен живот, моли се за силата да издържиш на труден живот."

"Defeat is a state of mind: no one is ever defeated until defeat has been accepted as reality."

"Загубата е състояние на ума: никой, никога не е победен, докато не приеме загубата за реалност."

"All fixed set patterns are incapable of adaptability or pliability. The truth is outside of all fixed patterns." 

"Всички предварително подготвени варианти са неспособни на приспособимост или гъвкавост. Истината е извън всички предварително подготвени образци."

"The usefulness of the cup, is it's emptiness."

"Полезността на чашата се изразява в нейната празнота."

"If you always put limit on everything you do, physical or anything else. It will spread into your work and into your life. There are no limits. There are only plateaus, and you must not stay there, you must go beyond them."

 "Ако винаги поставяш граници на всичко, което правиш, физически или каквито и да са други. Това ще се пренесе и в работата ти и в живота ти. Няма граници. Има само плата, в които не трябва да се застояваш. Трябва да отидеш отвъд тях."

"Using no way as a way, using no limitations as a limitation."

"Използвайки безизходицата за път, липста на граници за ограничение."  

"I fear not the man who has practiced 10,000 kicks once, but I fear the man who has practiced one kick 10,000 times." 

"Не се страхувам от упражнилият 10,000 удара с крак по веднъж, а от упражнилият един удар с крак 10,000 пъти."

"To hell with circumstances; I create opportunities." 

"Да вървят по дяволите обстоятелствата; аз създавам възможности." 

"I say: empty your mind. Be formless, shapeless like water. Now you put water into a cup - it becomes the cup. You put the water into a bottle - it becomes the bottle. You put it in a teapot - it becomes the teapot. Water can flow or it can crash. Be water my friend."

"Аз казвам така: изпразни съзнанието си. Бъди безформен, безличен като водата. Сега сложи вода в чаша - тя става чашата. Сложи я в шише и ще стане шишето. Сложи я в чайник и ще стане чайника. Водата може да тече или да бушува. Бъди вода приятелю."

Alysha Speer / Алиша Шпеер

"Laugh, even when you feel too sick or too worn out or tired. Smile, even when you're trying not to cry and the tears are blurring your vision. Sing, even when people stare at you and tell you your voice is crappy. Trust, even when your heart begs you not to. Twirl, even when your mind makes no sense of what you see. Frolic, even when you are made fun of. Kiss, even when others are watching. Sleep, even when you're afraid of what the dreams might bring. Run, even when it feels like you can't run any more. And, always, remember, even when the memories pinch your heart. Because the pain of all your experience is what makes you the person you are now. And without your experience---you are an empty page, a blank notebook, a missing lyric. What makes you brave is your willingness to live through your terrible life and hold your head up high the next day. So don't live life in fear. Because you are stronger now, after all the crap has happened, than you ever were back before it started."
"Смей се, дори когато се чувстваш прекалено зле или прекалено изтощен. Усмихвай се, дори когато се опитваш да не заплачеш, а сълзите замъгляват погледа ти. Пей, дори когато хората те гледат странно и ти казват, че гласът ти не струва. Продължи, дори когато умът ти не може да обясни това, което вижда. Весели се, дори когато не си в настроение. Целувай, дори когато другите гледат. Спи, дори когато уплашен от сънищата, които може да те споходят. Тичай, дори когато усещаш, че не можеш повече. И, винаги, помни, дори когато спомените са болезнени. Защото болката от целия ти опит е това, което си ти сега. А без твоя опит - ти си ненаписана страница, празен бележник, липсващ стих. Това, което те прави смел е готовността ти да преживееш ужасните неща в живота ти и да задържиш главата си изправена и на следващия ден. Затова, не живей живота си в страх. Защото си силен сега, след всичко лошо, което се е случило, дори по-силен откакто е започнало."

Bill Clinton / Бил Клинтън



"We all make it better when we work together. Differences between us are important but more important is the general humanity."

"Всички се справяме по-добре, когато работим заедно. Различията между нас имат значение, но по-важна е общата ни човечност."

"Не можем да изградим собственото си бъдеще, без да помогнем на другите да построят своето."

"We can not build our own future if we do not help others in building their future."

"When our memories become more than our dreams - that means that we have become old."

"Когато спомените ни станат повече от мечтите – значи сме остарели." 

Future is not a legacy. It is possibility and engagement."

"Бъдещето не е наследство. То е възможност и задължение."

Robert De Niro / Робърт Де Ниро



"Talent is expressed in the choices we make."

"Талантът се изразява в изборите, които правим." 
 
"Time goes. So, whatever you're going to do, do it. Now. Do not wait."

"Времето върви. Така че, каквото и да се каните да направите, направете го. Веднага. Не чакайте." 

"The hardest thing of glory is that people are always nice to you."

"Най-трудното нещо на славата е, че хората винаги са мили с теб."

Nothing is more ironic and contradictory than life itself."

"Няма нищо по-иронично и противоречиво от самия живот."

Peter Dunov / Петър Дънов



"Everyone is a Translator of Reality. A committee will come to review your translations: The more faithful and accurate the translation, the more people will be looking for it."

"Всеки човек е преводач на Реалността. Ще дойде комисия да прегледа вашите преводи: колкото по-верен и точен е преводът, толкова повече ще го търсят хората да го четат."

"Clean thoughts strengthen the mind. Clean feelings strengthen the heart, and clean and noble actions strengthen the will."


 "Чистите мисли укрепват ума. Чистите чувства укрепват сърцето, а чистите и благородни постъпки укрепват волята."

"Whoever loves you provides all you need. One who loves you can heal and teach you. Greatest art is  to love."

"Който те обича, той предвижда всичките ти нужди. Този, които ви обича, може да ви лекува, може и да ви учи. Най-голямото изкуство е човек да обича." 

"Good never fail. There is no case in history where the good is not be returned to the one who did it and with interest."

"Доброто никога не пропада. Няма случай в историята на човечеството, когато доброто да не се е върнало, при онзи, който го е направил, и то с лихва."

Noam Chomsky / Ноам Чомски



"Education does not mean telling people what to believe - it means learning from them and with them."

"Образованието не означава да казваш на хората в какво да вярват - а означава да се учиш от тях и заедно с тях."

"Discovery is the ability to be puzzled by simple things."

"Откривателството е способност да се озадачаваш от прости неща." 


O Sensei Ueshiba / О Сенсей Уешиба

"Those who are skilled in combat do not become angered, those who are skilled in winning do not become afraid. Thus the wise win before the fight, while the ignorant fight to win."

"Вещите в битка не се ядосват, вещите в печеленето не се страхуват. Така мъдрия печели преди да се бие, докато невежата се бие, за да спечели."