Shimon Peres / Шимон Перес

           

"Whatever exists I believe can be changed for the better."

"Каквото съществува, вярвам, може да бъде променено към по-добро."

"The most important thing in life is to dare. The most complicated thing in life is to be afraid. The smartest thing in the world is to try to be a moral person."

"Най-важното нещо в живота е да се усмелиш. Най-трудното нещо в живота е да се страхуваш. Най-умното нещо на света е да си морален."

"I don't think anybody who carries a rifle carries the future. Because I don't believe that you can really change the world by killing and shooting. You have to change it be creating and competing."

"Не мисля, че всеки, който носи оръжие създава бъдещето. Защото не вярвам, че можеш да промениш света с убийства и стрелба. Трябва да го промениш като създаваш и се съревноваваш."

"Find a cause bigger than yourself and then give your life to it."

"Намери кауза, която е по-голяма от теб самия и й се отдай."

"Negotiation is not trading, negotiation is creating. Namely, to have new solutions."

"Преговарянето не е търговия, преговарянето е създаване. Най-добре казано, да имаш нови решения."