Jacques Yves Cousteau / Жак Кусто

"We must plant the sea and herd its animals using the sea as farmers instead of hunters. That is what civilization is all about - farming replacing hunting."

"Трябва да използваме морето и да отглеждаме неговите видове като фермери, а не като ловци. Tова е смисъла на цивилизацията - фермерството да замести лова.

Banksy / Банкси


“I like to think that I have the guts to resist anonymously in a Western democracy and demand things that no one believes in anymore - like peace, justice and freedom.”

"Иска ми се да мисля, че имам кураж да живея анонимно в Западната демокрация и да настоявам за ценности, в които вече никой не вярва - като мир, справедливост и свобода."

“A lot of mothers will do anything for their children, except let them be themselves.”

"Много майки ще направят всичко за своите деца освен да ги оставят да бъдат самите себе си."
“We do not need any more heroes, we just need someone to take out the recycling.”

"Не са ни нужни повече герои, трябват ни хора, които да се заемат с рециклиране."
“You can’t beat the feelin’.”

"Не можете да победите усещането."

“People who get up early in the morning cause war, death and famine.”

"Хората, които стават рано сутрин, предизвикват война, смърт и глад."

 “Only when the last tree has been cut down and the last river has dried to a trickle will man finally realize that we cannot eat money.”

"Само когато последното дърво бъде отсечено и последната река бъде пресушена мнозина най-накрая ще разберат, че не можем да ядем пари."

“When the time comes to leave, just walk away quietly and don’t make any fuss.”

"Когато стане време да напуснеш направи го тихо без да вдигаш излишна врява."  


“A lot of people never use their initiative because no-one told them to.”


"Много хора никога не започват своя инициатива, защото никой не им е казал да го направят."

Henri Bergson / Анри Бергсон


"The only cure for vanity is laughter, and the only mistake that is ridiculous is vanity."

"Единственият лек за суетата е смехът и единствената грешка, която е смехотворна, е суетата."
 
"Striving for mechanization of life is really ridiculous."

"Стремежът към механизация на живота е наистина смешен."

"Eyes can see only what the mind is ready to understand."

"Очите виждат само това, което умът е готов да разбере."

"Think as man of action, act as man of thought."

„Мисли като човек на действието, действай като човек на мисълта.“

"To exist means to change yourself, to change yourself means to grow, to grow means to redescover yourself constantly."

"Да съществуваш означава да се променяш, да се променяш означава да съзряваш, да съзряваш означава постоянно да се преоткриваш."

"Present is the past, meeting the future. In fact, all feelings are memories."

„Настоящето е минало, посрещащо бъдещето. Всъщност, всички чувства са спомени.“

"The universe is a machine for creating Gods."

„Вселената е машина за създаване на богове.“